Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Ważne wydarzenia biblijne dla chrześcijan i żydów. Niewola egipska, narodziny i śmierć Jezusa, zmartwychwstanie, itp
Awatar użytkownika
Jordan
Gawędziarz
Gawędziarz
Posty: 557
Rejestracja: 25 wrz 2016
Wysłał podziękowań: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy

Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Jordan » 2017-08-20, 10:41

Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...
Na tak postawione tytułowe pytanie, z całym przekonaniem, odpowiadam: Rzeczywistość historyczna :!:

Postaram się - poprzez cytowanie słów Pana Jezusa oraz apostołów - wykazać, że nie ma podstaw do wiary, że oni traktowali w/w opisy biblijne, jako coś nierzeczywistego historycznie; a skoro tak - to czy my, uczniowie Chrystusa, mamy dokonać rozłamu, trzymając się swoich koncepcji, dalekich od historycznej realności stworzenia, potopu, zagłady Sodomy?...

Jezus oraz apostołowie stosowali w swym przekazie do odbiorców, literackie środki wyrazu w postaci choćby przypowieści czy alegorii (przenośni).
Mt 13:24 bw "Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli."
Luk 18:1 bt5
Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać:"

Nie za każdym razem ewangelista tak wprost informuje czytelnika, że ma on do czynienia z podobieństwem (przypowieścią), ale można się domyślić, że tak, gdy się człowiek wczyta w słowa Jezusa, w całym kontekście danej wypowiedzi.

Gal 4:24 bt5
(24) Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar:

W powyższym cytacie, jest greckie słowo: "all?goroumena" - czyli alegoria/przenośnia.
Jak widać Paweł JASNO komunikuje, że stosuje alegorię; co wcale nie znaczy, że wydarzenia na których się opiera były jakieś nierzeczywiste! (rzeczywiści byli: Abraham, Sara, Hagar i ich dzieci: Izaak i Izmael).
Tych rzeczywistych postaci i wydarzeń, używa apostoł, żeby wysnuć pewną alegoryczną naukę... Nigdzie więcej Paweł (apostołowie) nie dają do zrozumienia, że mówią alegorycznie, że jakoś nierzeczywiście traktują takie opisy, jak: stworzenie, potop, Sodoma!...
Gdy Paweł chciał być alegoryczny, to oznajmił to wprost!

Poniżej zacytuję słowa Jezusa i apostołów, odnoszące się do 3 opisów z Księgi Rodzaju:
A. stworzenie świata i jego mieszkańców;
B. zniszczenie świata przez wody potopu za dni Noego;
C. zagłada Sodomy (i okolicznych kilku miast), za dni Lota.


Proszę, przy czytaniu tych tekstów (pochodzą wyłącznie z NT), zadać sobie pytanie: Czy ich głosiciele, rozumieli to, o czym mówili, jako rzeczywistość historyczną - wspomnienie dawnej, ale realnej przeszłości?; czy może jakoś inaczej to pojmowali?... (a jeśli inaczej, to: jak?).
Pozwolę sobie na drobne uwagi pod cytatami...

A. STWORZENIE
Luk 3:23-38 bt5
(23) Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,
(24) syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa,
(25) syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Chesliego, syna Naggaja,
(26) syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Josecha, syna Jody,
(27) syna Jana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego,
(28) syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadana, syna Hera,
(29) syna Jezusa, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego,
(30) syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima,
(31) syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida,
(32) syna Jessego, syna Jobeda, syna Booza, syna Sali, syna Naassona,
(33) syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy,
(34) syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora,
(35) syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Ebera, syna Sali,
(36) syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha,
(37) syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainama,
(38) syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego.

Genealogia Jezusa. Od Józefa do Adama. Czy Józef, Heli, Mattat... - to realne, historyczne postacie? Jeśli tak, to czy do końca tego rodowodu, mamy do czynienia z realnymi, historycznymi postaciami?
Jeśli Adam (syn Boży) nie miałby być postacią "z krwi i kości" - zupełnie realnym mężczyzną, o historycznym początku - to od którego momentu powyższego rodowodu (idąc wzwyż od Adama), zaczynają się postaci realne, historyczne?
Innymi słowy: Ile pokoleń licząc od Chrystusa, poprzez Józefa, Helego (i niżej)...to postaci historyczne, a od jakiego miejsca w rodowodzie, to postaci nierealne historycznie, fikcyjne?

Rz 5:14 bt5 "A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść."
Czy w okresie "od Adama do Mojżesza" byli jacyś niehistoryczni ludzie? Mojżesz z całą pewnością to postać historyczna, realna... - a Adam?
A Chrystus? - postać historyczna! Czy zatem ten (Adam), który był "typem Tego, który miął przyjść", może nie być historyczny?...

1Kor 15:45 bt5 "Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym."
Kim był pierwszy człowiek, i czy był realnym, historycznym mężczyzną? Paweł pisze jasno (wprost odwołując się do Księgo Rodzaju, mówiąc: "Tak też jest napisane:"), że to był Adam! Znów też jest to porównanie Adam-Chrystus... Czy ma takie zestawienie sens, jeśli by Adam był tylko postacią mitologiczną, legendarną, itp.? To może i z legendy ma coś sam Chrystus??...

1Tm 2:13-14 bt5 "Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo."
Jak zaistniał pierwszy człowiek? Paweł to wyjaśnia - i nie daje do zrozumienia, że na drodze ewolucji, i wspólnych przodków zwierzęcych, w pewnym momencie wyewoluował pierwszy człowiek!...
Apostoł potwierdza też tymi słowami opis z Rdz 3 rozdział. To ważne, bo i on bywa traktowany "bajkowo"...

Jud 1:14 bt5 "Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych,"
Czy Henoch był historyczną postacią? Jedynie 7 pokoleń dzieli go od Adama - czy zatem, każdy z przodków Henocha to realne postaci, łącznie z Adamem, czy gdzieś tam dosłowność i historyczność się nagle urywa?...

Mt 19:4 bt5 "On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?"
Jezus mówi, co było na początku, i od kiedy istnieją ludzie: to Stwórca dał im początek! Nie ewolucja... Mężczyzna i kobieta byli ludźmi od razu! - nie stopniowo się nimi stawali, poprzez kolejne mutacje i procesy ewolucyjne! Tak uczy Chrystus... Czyż nie to właśnie czytamy?!

Mk 10:6 bt5 "Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:"
Bóg - mówi Jezus - na początku stworzył... od razu stworzył... "gotowych do życia" ludzi (a nie "półludzi" jakichś, co to musieli jeszcze milion lat ewoluować, żeby być ludźmi!).

Mk 13:19 bt5 "Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego Bóg dokonał, aż do dni obecnych i nigdy nie będzie."
Jasne potwierdzenie nauki o Bogu-Stwórcy!

Dz 17:24 bt5 "Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych"
Świat, i wszystko, co na nim - to dzieło Boga! Czy On "zatrudnił" do realizacji tego dzieła, ewolucję?...

1Kor 11:9 bt5 "Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny."
Potwierdzenie wprost opisu z Ks. Rodzaju.

Hbr 1:2 bt5 "a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat."
Jezus-Stwórca wszechświata!

Hbr 11:3 bt5 "Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych."
Do poznania prawdy o początkach wszystkiego, potrzebna jest WIARA. Nikogo z ludzi nie było przy tym wtedy, gdy wszystko się zaczęło - więc albo zaufamy Bogu-Stwórcy, albo będziemy się pałętać po ścieżkach ludzkich filozofii, teorii, pomysłów...

2Ptr 3:3-6 bt5
(3) To przede wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz
(4) i będą mówili: Gdzież jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata.
(5) Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, a także ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże,
(6) i przez nią ówczesny świat zaginął, w wodzie zatopiony.

Piotr, jasno komunikuje, co myśli o początkach świata, i KRYTYKUJE tych, co próbują temu zaprzeczać! Wyraźnie odwołuje się do opisu z Ks. Rodzaju...

Powyższe cytaty, dowodzą, że nie ma podstaw, aby traktować początki ziemskiej historii, jako coś innego, niż wydarzenia historyczne, dokonane przez Boga, mocą Jego słowa (Słowa)!
Nic tu nie wskazuje na to, żeby Jezus i apostołowie, pojmowali te początki, jako coś legendarnego, nierzeczywistego, niehistorycznego - mającego miejsce w rozwlekłych procesach ewolucyjnych, a nie w mocy Bożego słowa!...
Kto tak postrzega początki (ewolucja, a nie natychmiastowa kreacja) - ten staje w opozycji do tego, co przekazali nam Jezus i apostołowie! :ympeace:

B. POTOP
Mt 24:37-39 bt5 "
A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego."

Jezus bardzo realistycznie opisuje życie przed potopem, oraz mówi, co zrobił Noe i czego to wszystko jest zapowiedzią: Jego paruzji... Jeśli jakaś nierealna była by historia z Noem, to może i paruzja to coś mało realnego?...

Luk 17:26-27 bt5
Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego:
jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.

Potop wygubił wszystkich! Czy Jezus mówi, że potop wygubił wszystkich w jednej, zalanej dużą powodzią, dolinie?!
Jeśli paruzja Jego ma być globalnym wydarzeniem (nie może być inaczej!!), to nie bez powodu, przyrównuje Jezus swoje powtórne przyjście do potopu: oba wydarzenia to coś realnego i globalnego!

1Pt 3:19-20 bt5
W Nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Piotr potwierdza relację z Ks. Rodzaju. Czy poza Noem i jego rodziną, ktoś się jeszcze uratował? Nie! - bo jak poza arką nie było ratunku przed potopem, tak i nie ma ratunku poza Bogiem (to dlatego oba pojęcia apostoł ze sobą zestawia).

2Pe 2:4-5 bt5
Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich] do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;
jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale - jako ósmego - Noego, który głosił sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;

Piotr po raz kolejny popiera opis ze ST dotyczący potopu...

2Pe 3:5-6 bt5
Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna, a także ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął, w wodzie zatopiony.

Mamy tu jasną deklarację wiary Piotra: wody potopu zniszczyły ówczesny świat! Lokalna powódź?! Nic podobnego! Globalna katastrofa!!

Ponownie: zestawienie tematyczne, pokazuje, że Jezus i Piotr postrzegali historycznie temat potopu :ympeace:

C. ZAGŁADA SODOMY

Łk 17:28-30 bt5
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich;
tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.

Realnie Jezus opisuje życie ludzie za dni Lota; realna też będzie jego paruzja. Czy ta zagłada to była naturalna katastrofa? Nie! To był Boży sąd na zepsutymi ludźmi kilku miast! Podobnym Bożym sądem będzie chwila paruzji...

2Pt 2:6-7 bt5
także miasta Sodomę i Gomorę, obróciwszy w popiół, skazał na zagładę, dając przykład tego, co spotka bezbożnych,
ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem.

Apostoł odwołując się do opisu z Ks. Rodzaju, nie widzi go inaczej, jak Bożego sądu. To ważne, bo są tacy, co między legendy wkładają historię z Sodomą i Lotem, albo bardzo naturalistycznie ją chcą widzieć: ot, coś, co się może stać, gdy wulkan wybuchnie, albo kometa spadnie...

Judy 1:7 bt5
jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta ? w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała ? stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia.

Juda na serio traktuje historię tamtych miast i ich zagładę widzi, jako zapowiedź czegoś większego...

Nie inaczej jak wcześniej, tak i teraz mamy podstawy do historycznego traktowania zagłady zepsutej okolicy... :ympeace:

Oto moje zestawienie tekstów NT dotyczących 3 wydarzeń opisanych w Ks. Rodzaju.
Który tekst (teksty), są DOWODEM na to, że:
# Jezus Chrystus
# apostołowie
postrzegali tamte opisy, jako coś niehistorycznego?!
Na jakiej podstawie, traktują niektórzy wspomniane opisy, jako coś nierzeczywistego historycznie?!
Zapraszam do rozmowy na ten temat :-c


"Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie!" (Mt 25,40)
ZOSTAŃ POMAGACZEM - kliknij ...i zrób coś dla Jezusa! :-bd
INTERNETOWE ROZMAITOŚCI (*) KURSY BIBLIJNE

Awatar użytkownika
Marek_Piotrowski
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 6273
Rejestracja: 1 cze 2016
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 377 razy
Otrzymał podziękowań: 827 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Marek_Piotrowski » 2017-08-20, 11:40

Ile jeszcze założysz wątków na ten sam temat?Awatar użytkownika
Jordan
Gawędziarz
Gawędziarz
Posty: 557
Rejestracja: 25 wrz 2016
Wysłał podziękowań: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Jordan » 2017-08-20, 11:49

Marek_Piotrowski pisze:Ile jeszcze założysz wątków na ten sam temat?
Ani jednego nie założę, jeśli do wszystkich wyżej zacytowanych wersetów, dasz komentarz mający mnie przekonać, że one nie dotyczą historycznej rzeczywistości... :ymbringiton:


"Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie!" (Mt 25,40)
ZOSTAŃ POMAGACZEM - kliknij ...i zrób coś dla Jezusa! :-bd
INTERNETOWE ROZMAITOŚCI (*) KURSY BIBLIJNE

Awatar użytkownika
Marek_Piotrowski
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 6273
Rejestracja: 1 cze 2016
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 377 razy
Otrzymał podziękowań: 827 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Marek_Piotrowski » 2017-08-20, 12:30

Zgłaszam do moderacji.
Nie potrafisz odpowiedzieć na kwestie, które podnieśliśmy w poprzednich tematach na ten sam temat, więc zakładasz nowy.
Jest to dowód na to, że jedynie mówisz, nie słuchając tego, co mówią adwersarze.Awatar użytkownika
Jordan
Gawędziarz
Gawędziarz
Posty: 557
Rejestracja: 25 wrz 2016
Wysłał podziękowań: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Jordan » 2017-08-20, 12:41

Ja odpowiadam w sposób zarówno wyczerpujący, jak i zadowalający ludzi wierzących Bogu (nie tylko w Boga, ale: Bogu).
Nic nie poradzę na to,że Ty nie umiesz się z tym pogodzić... To już Twoj problem; i zrób coś z nim, bo Ci na zdrowie źle wpłynie!

Na nowy temat się zdecydowałem bo tam w wielu się rozmyły te wątki, które chciałem mieć w jednym temacie.
No i może W KOŃCU dostanę odp. na konkretne pytania... :-B


"Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie!" (Mt 25,40)
ZOSTAŃ POMAGACZEM - kliknij ...i zrób coś dla Jezusa! :-bd
INTERNETOWE ROZMAITOŚCI (*) KURSY BIBLIJNE

Awatar użytkownika
Marek_Piotrowski
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 6273
Rejestracja: 1 cze 2016
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 377 razy
Otrzymał podziękowań: 827 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Marek_Piotrowski » 2017-08-20, 15:25

Chyba zadowalających... Ciebie :)Awatar użytkownika
Jordan
Gawędziarz
Gawędziarz
Posty: 557
Rejestracja: 25 wrz 2016
Wysłał podziękowań: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Jordan » 2017-08-20, 16:35

Marek_Piotrowski pisze:Chyba zadowalających... Ciebie :)
Taką właśnie metodę obrałeś w temacie Judasza!: nie akceptujesz (nawet od swego współbrata w wierze) innego rozumienia tematu, jak tylko takie, jak Twoje..!
Tak po prawdzie, to każdy tak ma (jeden mniej inny bardziej, ale każdy chce innym swoje zdanie narzucić; dlatego już dam spokój: wierzcie sobie jak tam chcecie, jak wam wygodnie... Ja też pozostanę przy tym, co wyznaję; jest nawet taka rada od apostoła Pawła,żeby w sprawach drugorzędnych "pozostać przy swoim"...).

Zatem, nie będę nastawał na was dłużej; uszanuję wasze poglądy, wy szanujcie moje - niech Pan Bóg to rozsądzi.
To zdanie mógłbym wkleić w każdym teraz aktywnym temacie, ale wystarczy tu...
Pomyślności życzę w drodze do nieba! :ymhug:


"Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie!" (Mt 25,40)
ZOSTAŃ POMAGACZEM - kliknij ...i zrób coś dla Jezusa! :-bd
INTERNETOWE ROZMAITOŚCI (*) KURSY BIBLIJNE

Awatar użytkownika
Benjamin

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Benjamin » 2017-08-20, 20:59

Niestety Jordanie - kazdy ma prawo wydac swoja opinie, i ja wyrazic w dyskusji.
Mozna do opini dodac argumenty oparte na okreslonych zrodlach, mozna argumentowac demagogicznie manipulujac zrodlami.
Nie ma obowiazku zgodzenia sie z kazda wyrazona opinia.
Opinie, tezy, teorie i ich uwarunkowania moga byc miarodajne ( np. te Marka) albo calkowicie falszywe ( np. wiele z twoich Jordanie).
Uczciwa dyskusja to chec znalezienia konsensusu opartego na wiarygodnych, zgodnych z prawdziwym dostepnym aktualnie rozpoznaniem zasobem wiedzy w danej tematyce.
Niestety ... Jordanie, u Ciebie nie ma checi dyskusji - jest za to wola narzucenia tylko Twojego punktu widzenia i szantaz, ze jesli ktos sie nie zgadza z Toba, to nie jest chrzescijaninem prawdziwie wierzacym w Boga.
Wierzymy zas w Boga, choc nie zawsze jestesmy zgodni w mozliwosciach rozpoznania Jego dziela.
Ty te wolnosc wiary w Boga chcesz nam odebrac - i w miejsce Biblii postawic swoje zrozumienie Biblii. A tu juz niedaleko do balwochwalstwa ( nie mowiac o herezji).Awatar użytkownika
Jordan
Gawędziarz
Gawędziarz
Posty: 557
Rejestracja: 25 wrz 2016
Wysłał podziękowań: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Jordan » 2017-08-29, 08:36

Czy to prawda, że Heller i Pabjan przedstawili
chrześcijańskie ujęcie tego, że
"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię"?

Tak, to prawda, ale:
# nie stworzył, lecz podtrzymuje w istnieniu
# nie na początku, ale zawsze
# i nie chrześcijańskie, ale pogańskie.


To końcowy wniosek z rozważania, autorstwa prof. filozofii Kazimierza Jodkowskiego, dostępnego tu:


Profesor omawia treść tej książki: http://kmt.pl/pozycja.asp?ksid=41136 napisanej przez 2 katolickich księży.

Podaję namiar na to nagranie, bo jest w nim mowa nie tylko o początku świata, ale też o Transsubstancjacji.
1:12:20 - to czas nagrania, gdzie mówca zaczyna 11-minutowe rozważanie nt dogmatu o Przeistoczeniu; byłbym rad, gdyby ktoś tu się odniósł do tego...

PS. Profesor Jodkowski na tym portalu się udziela: http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/ ... hp/pl/home


"Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie!" (Mt 25,40)
ZOSTAŃ POMAGACZEM - kliknij ...i zrób coś dla Jezusa! :-bd
INTERNETOWE ROZMAITOŚCI (*) KURSY BIBLIJNE

Awatar użytkownika
Andej
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 5703
Rejestracja: 20 lis 2016
Otrzymał podziękowań: 622 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Andej » 2017-08-29, 11:32

Jestem przeciwny zakładaniu kolejnych wątków na ten sam temat. Tu staje się bezproduktywnym zaśmiecaniem forum biciem piany.

Uważam, że powinien powstać wątek: PROBLEMY JORDANA - dosłowna interpretacja Biblii. I tam powinny znaleźć się wszystkie dotyczące tego tematu wątki.
Albo uhonorować Jordana nową grupą wątków. I wszystkie jego problemy tam umieszczać. Męczy mnie to, że Jordan usilnie usiłuje wciskać, coś, co dla mnie jest kitem. Chcę wierzyć, że czyni to w dobrej wierze. Ale efektem jest mącenie. Zaciemnianie przekazu natchnionego. Odwracanie uwagi od woli bożej i kierowanie na boczne tory. Na to, co nie ma wpływu na wiarę.

Dla ludzi myślących nie ma rozbratu między wiarą i nauką. Są to dziedziny wzajem potwierdzające się. Uzupełniające się. Śpiewamy: Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Do naszych zmysłów docierają wciąż nowe informacje, dzięki nowym metodom, narzędziom. Nowe odkrycia nieraz wywracają wcześniejszą naukę. A wiara trwa. A Bóg trwa. I nauka nie ma na te fakty wpływu.Awatar użytkownika
Jordan
Gawędziarz
Gawędziarz
Posty: 557
Rejestracja: 25 wrz 2016
Wysłał podziękowań: 2 razy
Otrzymał podziękowań: 9 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Jordan » 2017-08-29, 11:57

Andeju, ale nie proszę o nowy wątek, a tylko w tym istniejącym o ustosunkowanie się do treści wyżej podanych... :)


"Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie!" (Mt 25,40)
ZOSTAŃ POMAGACZEM - kliknij ...i zrób coś dla Jezusa! :-bd
INTERNETOWE ROZMAITOŚCI (*) KURSY BIBLIJNE

Awatar użytkownika
Andej
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 5703
Rejestracja: 20 lis 2016
Otrzymał podziękowań: 622 razy

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Andej » 2017-08-30, 10:50

Tego nie mogę z racji specyficznego dostępu do sieci. Nie wysłucham linków.

Męczy mnie mnogość bytów. Zwłaszcza, gdy tematy są pokrewne lub zbliżone. Lecz też trudno mi, gdy wiele oddzielnych w jednym.
Jestem natomiast zwolennikiem EWOLUCJI, czyli płynnego przechodzenia z tematu na temat w trakcie rozmowy. Wtedy pod tytułem dość ogólnie ujmującym temat lub zmieniającym się stosownie do treści, można kontynuować rozwiązywanie różnych problemów tego świata.

Jeszcze jest jeden powód, z powodu którego nie odpowiem na pytanie. Nie czuję się na tyle mądrym, aby oceniać dzieła wspomnianych. Zacytowanej konkluzji, też ocenić nie mogę. Mogę natomiast odnieść się do drugiej części wytłuszczonego cytatu. Odnieść się osobiście i subiektywnie. Mogę wyjawić, co myślę o każdym wersie poprzedzonym #. Nie obiektywnie w świetle Nauki Kościoła, ale zgodnie z tym, co sam zrozumiałem z tejże.
Lecz czy to ma jakieś znaczenie? To co myślę?Awatar użytkownika
podkowa

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: podkowa » 2017-09-12, 19:12

Uwazam, ze aby takie opisy mogly byc umieszczone w Biblii, to musialy byc oparte na jakiejs rzeczywistosci, czyli na rzeczywistym wydarzeniu.
Moim zdaniem wydarzenie to zostalo wykorzystane do opisu mocy Boga i tak zredagowane, azeby podac okreslona prawde teologiczna o Bogu.
Mysle kolego Andeju, ze troche niepotrzebnie zrzedzisz, ograniczajac jakby calosc wyrazu tylko do tej strony, ktora Tobie najbardziej gra w sercu. A takich stron w tym temacie jest wiecej niz jedna ... i roznym ludziom moga serca grac troche inaczej. Wazne, aby zanurzone byly w prawdzie. A przeciez Bog jest Prawda. I to jest w tym wszystkim najwazniejsze.

Ps: uwazam rowniez, ze Jordan rzeczywiscie pragnie na sile wcisnac swoje spojrzenie, tak jakby one bylo jedynym mozliwym wytlumaczeniem ... ale ... i Ty Andeju, i Jordan jakas tam iskierke prawdy tu nam podaliscie. by sie nie pogubic, pozostaje isc droga wskazana przez Kosciol. Alternatywnie niektorzy proboja powolac wlasne samozwancze koscioly ... ale tu zaczynaja sie haszcze i bezdroza. A wybor i tak summa sumarum kazdy dokona osobiscie .
Ja rowniez osobiscie wokle sluchac Ducha Swietego w Kosciele Katolickim , tego , ktorego Chrystus nam przyobiecal i poslal do Kosciola niz jakichs samozwanczych duchow, ktore nie wiadomo od kogo pochodza, ale Bogiem sie zaslaniaja.Awatar użytkownika
Benjamin

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Benjamin » 2017-09-12, 22:32

Ciekawy wstep podkowo. Witaj :ymhug:Awatar użytkownika
Dezerter
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 6301
Rejestracja: 24 sie 2015
Lokalizacja: Inowrocław
Wysłał podziękowań: 713 razy
Otrzymał podziękowań: 480 razy
Płeć:
Kontakt:

Re: Stworzenie-potop-zagłada Sodomy. Rzeczywistość historyczna czy nie?...

Post autor: Dezerter » 2017-09-13, 21:38

Przyłącze się do uścisków powitalnych Beniamina. :)
Ale KRK nie jest zgodny co do interpretacji tematów wskazanych w wątku - wśród obecnych na forum katolików jest pół na pół. Zdajesz sobie sprawę, że 50 lat wcześniej zdecydowana większość wierzyła w dosłowność biblijnego opisu ...


Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie

Zapraszamy na bloga Pani Zofii https://zchrystusem.pl/wedruj
ODPOWIEDZ