Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Czyli rozmowy o naturze Boga i Objawienie Jego w Osobie Ojca, Jezusa Chrystusa, rozmowy także na temat Ducha Świętego, Jego działanie, prowadzenie Kościoła przez Niego, itp.
Awatar użytkownika
Magnolia
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 7859
Rejestracja: 26 lis 2017
Lokalizacja: Warszawa
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 1377 razy
Otrzymał podziękowań: 1504 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: Magnolia » 2019-05-09, 10:37

CZY BÓG CHCE TEGO, CO ZŁE ?
Zdaje się, że Bóg chce tego, co złe, bo:
1. Jakie tylko dobro się dzieje, Bóg go chce. Otóż i złe, jakie się dzieje, jest dobrem! Czemu? Bo pisze
Augustyn: "Zło jako zło nie jest dobrem; dobrem jednak jest, że nie tylko istnieje dobro, ale i zło". A więc Bóg chce tego, co złe.
2. Dionizy powiada, że: "Zło przyczynia się do doskonalenia wszechświata". Myśl tę tak poszerza Augustyn: "Wszystko zbiega się na podziwu godne piękno świata; nawet i to, co za złe uważamy, o ile jest należycie opanowane i na swoim miejscu postawione, uwydatnia lepiej dobro, by w zestawieniu ze złem, bardziej się podobało, pociągało i ściągało pochwały". Lecz Bóg chce tego wszystkiego, co należy do doskonałości i piękna wszechświata; tego bowiem właśnie chce najbardziej dla swoich stworzeń! A więc Bóg chce zła.
3. Zło dzieje się i zło nie dzieje się, to dwie sprzeczności. [Chcąc jednego, nie można chcieć drugiego]. Lecz Bóg nie chce, by zło się nie działo. Czemu? Bo skoro faktycznie tyle zła istnieje, wyglądałoby na to, że Jego wola nie zawsze się spełnia. A więc Bóg chce, by zło się działo.

Wbrew temu są słowa Augustyna: "Żaden mądry człowiek, mający wpływ na drugiego, nie czyni go gorszym; Bóg zaś góruje mądrością nad każdym mądrym człowiekiem. Tym bardziej nie może ktoś stać się gorszym za
sprawą Boga, a mówić: Za sprawą Boga znaczy tyle, co z Jego woli". Zatem człowiek nie staje się gorszym za sprawą woli Boga; wiadomo zaś, że każde zło czyni człowieka gorszym. A więc Bóg nie chce tego, co złe.

Odpowiedź: Skoro, jak wyżej powiedzieliśmy, pojęcie dobra pokrywa się z pojęciem "pożądalnego", a zło jest przeciwstawne dobru, niemożliwością jest, by jakieś zło, jako takie, było pożądalne; czy to pożądaniem
naturalnym, czy zmysłowym, czy umysłowym, tj. wolą.

Niekiedy jednak pożąda się jakiegoś zła z ubocznych względów, przez przypadłość, mianowicie o ile
ono wiąże się z jakimś dobrem. Stwierdzamy to w każdej postaci pożądania. I tak twórca naturalny nie dąży do pozbawienia kogoś czegoś lub do zniszczenia czy zguby czyjejś, ale do nadania formy, z czym wiąże się utrata innej formy i do powstania nowego, z czym wiąże się zniszczenie czy zguba starego. Także lew, uśmiercając jelenia, ma na uwadze żer, z czym wiąże się śmierć zwierzęcia. Podobnie i rozpustnik szuka rozkoszy, z czym wiąże się ohyda grzechu.
Zło zaś towarzyszące jakiemuś dobru jest pozbawieniem jakiegoś innego dobra. Nigdy by więc, nawet ubocznie, nie pożądało się zła, gdyby dobra, któremu towarzyszy zło, nie pożądało się bardziej niż dobra, którego zło nas pozbawia.
Żadnego zaś dobra Bóg nie chce bardziej, niż swojej własnej dobroci; a co do innych rzeczy, to chce bardziej tego dobra niż owego. I dlatego Bóg żadnym sposobem nie chce zła moralnego, które pozbawia skierowania do dobra Bożego. Natomiast zła, jakim jest szkoda czy strata naturalna, i zła, jakim jest kara, chce, gdy chce jakiegoś dobra, z którym wiąże się dane zło; chcąc np. sprawiedliwości, chce kary; chcąc zachować prawa natury, chce, by to i owo ulegało zepsuciu (zgubie) w sposób naturalny.

Na 1. Zdaniem niektórych, Bóg nie chce zła, chce jednak, by zło istniało i działo się. Czemu ? Bo chociaż zło nie jest dobrem, to jednak dobrem jest, że zło istnieje i dzieje się. A twierdzili tak dlatego, że to, co samo w sobie jest złe, ma na widoku jakieś dobro; sądzili więc, że owo skierowanie zła ku dobru jest właśnie zawarte w owym powiedzeniu: Zło istnieje lub dzieje się. Twierdzili tak jednak niesłusznie. Czemu? Bo zło przyczynia się do dobra tylko ubocznie, przez przypadłość, a nie samo sobą. Np. grzesznik: grzesząc, wcale nie ma na uwadze tego dobra, jakie z tego wynijdzie; a tyran, przeŚladując chrześcijan nie miał na widoku cierpliwości męczenników.
Bynajmniej więc nie można twierdzić, że owo przyczynianie się zła do dobra jest zawarte w powiedzeniu: Dobrem jest, że zło istnieje i dzieje się; bo sąd o rzeczy wydajemy nie według tego, co przysługuje jej ubocznie, przez przypadłość, ale według tego, czym rzecz jest sama w sobie.
Na 2. Jak dopiero co powiedzieliśmy, zło tylko ubocznie, przez przypadłość, przyczynia się do doskonałości i piękna wszechświata. Powiedzenie Dionizego: "Zło przyczynia się do uzupełnienia i doskonałości wszechświata" jest jego wnioskiem, wyciągniętym z błędnego założenia, wnioskiem wykazującym niesłuszność tegoż założenia.
Na 3. Owszem, zło dzieje się, i zło nie dzieje się, to sprzeczności. Nie ma jednak sprzeczności między: chcę, by zło się działo, i chcę, by zło nie działo się, jako że oba te zdania są twierdzące. Bóg więc ani nie chce, by zło się działo, ani nie chce, by zło się nie działo; chce jednak dopuścić, by zło się działo, a to jest dobrem


http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/f ... mma_02.pdf strona 60


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Tagi tematu:

Awatar użytkownika
Magnolia
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 7859
Rejestracja: 26 lis 2017
Lokalizacja: Warszawa
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 1377 razy
Otrzymał podziękowań: 1504 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: Magnolia » 2019-05-14, 21:08

CZY W BOGU ISTNIEJE MIŁOŚĆ ?
Zdaje się, że w Bogu nie ma miłości, bo :
1. W Bogu nie istnieje żadne uczucie, lecz miłość jest uczuciem; a więc miłość w Bogu nie istnieje.
2. Klasyfikując uczucia: miłość, gniew, smutek itp. przeciwstawiamy jedne drugim. Otóż Bogu tylko
przenośnie przypisujemy smutek i gniew. A więc i miłość.
3. Dionizy pisze: "Miłość - to siła jednocząca i zespalająca". To jednak nie może stosować się do Boga, gdyż jest niezłożony. A więc w Bogu miłość nie istnieje.

Wbrew temu pisze an: "Bóg jest miłością". (1 J 4,8)

Odpowiedź: Należy koniecznie przyjąć istnienie miłości w Bogu.
Uzasadnienie: Pierwszym drgnieniem woli i każdej władzy pożądawczej jest miłość. Wszak czynności woli i każdej władzy pożądawczej zmierzają ku dobru i złu jako ku własnemu przedmiotowi; z tym zastrzeżeniem, że dobro samo przez się i przede wszystkim jest przedmiotem woli i każdej władzy pożądawczej, a zło jest przedmiotem drugorzędnym i dopiero poprzez coś innego, mianowicie poprzez dobro o ile mu się przeciwstawia. Wynika z tego, że czynności woli i każdego pożądania dotyczące dobra z natury rzeczy mają pierwszeństwo nad czynnościami dotyczącymi zła; radość więc ma pierwszeństwo nad smutkiem, miłość nad nienawiścią; z zasady bowiem to, co jest samo przez się i istotne ma pierwszeństwo nad tym, co jest dzięki czemuś innemu.
Ponadto, z natury rzeczy pierwszeństwo ma zawsze to, co jest bardziej wspólne i szersze; tak np. myśl, wprawdzie dotyczy prawd ogólnych i poszczególnych, ale przede wszystkim dotyczy ogólnych. 0tóż wiele czynności woli i władz pożądania dotyczy dobra o specjalnym charakterze; np. radość i przyjemność dotyczą dobra już posiadanego; pragnienie i nadzieja dotyczą dobra jeszcze nieposiadanego; natomiast miłość dotyczy dobra w ogóle: bądź już posiadanego, bądź też jeszcze nieosiągniętego. I dlatego z natury rzeczy miłość jest pierwszym przejawem, czyli czynnością woli i każdej władzy pożądawczej.
Z tego to powodu u spodu wszystkich dalszych przejawów pożądawczych leży miłość, z której, jakby z
podstawowego - pierwszego korzenia one wyrastają. Każdy bowiem pragnie tylko tego dobra, ktore kocha i cieszy się tylko tym dobrem, które kocha. Również i nienawiść dotyczy tylko tego, co sprzeciwia się rzeczy umiłowanej. Podobnie smutek i wszystkie inne podobne przeżycia, jak to jasno widać, mają u spodu miłość jako pierwszy początek.
W kimkolwiek przeto jest wola lub władza pożądania, musi w nim być i miłość; bo gdy usuniesz
pierwsze, usuwa się i wszystko inne. Otóż wyżej wykazaliśmy, że w Bogu jest wola; zatem trzeba przyjąć w Nim istnienie i miłości.

Na 1. Władza poznawcza porusza, ale tylko poprzez władzę pożądawczą; a jak, według FiIozofa6, w
człowieku rozum dotyczący powszechników porusza poprzez rozum dotyczący poszczegółów7, tak pożądawcza
władza umysłowa, zwana wolą, porusza poprzez pożądawczą władzę zmysłową8. W człowiekuwięc siłą bezpośrednią poruszającą ciało jest pożądawcza władza zmysłowa. Widać z tego, że każdej czynności pożądawczej władzy zmysłowej towarzyszy jakiś oddźwięk czy wstrząs w naszym ciele, a zwłaszcza w naszym sercu, które w zwierzęciu uchodzi za pierwszy początek ruchu; i te to czynności pożądawczej władzy zmysłowej z towarzyszącymi im zmianami w ciele zwą się uczuciami czy wzruszeniami, atoli nazwy tej nie dajemy czynnościom woli.
Tak więc miłość, radość, rozkosz, jeśli oznaczają przejawy pożądawczej władzy zmysłowej, są uczuciami; nie są nimi, jeśli oznaczają przejawy pożądawczej władzy umysłowej; i w tym też drugim sensie
przyznajemy je Bogu; w myśl tego Filozof powiada, że: "Bóg raduje się jedną niezłożoną czynnością"; dla tej samej racji miłuje bez uczucia czy wzruszenia.

Na 2. Jeśli mowa o uczuciach pożądawczej władzy zmysłowej, to dostrzegamy w nich coś jakby materialnego, mianowicie zmianę w ciele; i coś jakby formalnego: a to od strony władzy pożądawczej. Np. w uczuciu gniewu, zdaniem Filozofa, pierwiastkiem materialnym jest wzburzenie czy zakipienie krwi w sercu, lub coś podobnego; natomiast pierwiastkiem formalnym jest żądza zemsty.
Zauważmy, że niektóre uczucia w swoim formalnym pierwiastku zawierają jakąś niedoskonałość; w
pragnieniu niedoskonałością tą jest to, że dotyczy dobra wyczekiwanego, czyli jeszcze nieosiągniętego; w smutku, że dotyczy zła męczącego obecnie. to samo trzeba powiedzieć o gniewie, jako że zakłada smutek. Ale są i takie uczucia, które nie zawierają w sobie żadnej niedoskonałości, jako to: miłość i radość.
Jeśli chodzi o Boga, to jasne z powyższych, że żadnym sposobem nie może istnieć w Nim to, co jest w uczuciach materialne (cielesne); a lbiorąc pod uwagę to, co formalne, także i uczuć zawierających w sobie niedoskonałość nie można Mu przyznac, co najwyżej przenośnie, czyli, jak to wyżej powiedzieliśmy, z racji podobieństwa w skutkach. Można zaś, i to w sensie właściwym, przyznać Mu te, które żadnej niedoskonałości w sobie nie zawierają, jako to: miłość i radość; jednakowoż, jak już powiedziano, z wykluczeniem charakteru uczucia.

Na 3. Miłość w swych przejawach ma na uwadze: pierwsze, dobro, ktorego chcemy dla kogoś; drugie, tego osobnika, dla którego chcemy owego dobra. Cóż to bowiem właściwie znaczy miłować kogoś? Znaczy: chcieć dla niego dobra.
Gdy więc ktoś kocha siebie, chce dobra dla siebie; pragnie jak tylko może, z sobą je połączyć i zjednoczyć się z nim. Taki sens ma powiedzenie Dionizego: miłość to siła jednocząca. Stosuje się to i do Boga, oczywiście z wykluczeniem złożenia; przecież to dobro, jakiego Bóg chce dla siebie nie jest czymś innym, jak
On sam, który jest, jak wyżej wykazaliśmy, przez swoją istotę dobry.
A gdy ktoś kocha drugiego, chce dobra drugiemu; obchodzi się z drugim tak, jak z samym sobą i stara
się o dobro dla drugiego tak, jak dla samego siebie. Taki sens ma powiedzenie: miłość to siła zespalająca, wiąże bowiem drugiego z sobą i każe dbać o drugiego jak o siebie samego. W ten sposób również i miłość Boga jest siłą zespalającą, jako że innym chce dobra, oczywiście z wykluczeniem jakiegoś złożenia w samym Bogu.


http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/f ... mma_02.pdf s. 63-64


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Awatar użytkownika
Magnolia
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 7859
Rejestracja: 26 lis 2017
Lokalizacja: Warszawa
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 1377 razy
Otrzymał podziękowań: 1504 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: Magnolia » 2019-05-19, 09:14

CZY W BOGU JEST SPRAWIEDLIWOŚĆ ?
Zdaje się, że w Bogu nie ma sprawiedliwości, bo:
1. Choć sprawiedliwość jest odrębną cnotą od umiarkowania i jej się jakoś przeciwstawia, to jednak stanowią one jedno jako cnoty kardynalne. Lecz w Bogu nie istnieje umiarkowanie, a więc i sprawiedliwość.
2. Kto czyni wszystko według upodobania swojej woli, nie kieruje się sprawiedliwością. A właśnie o
Bogu Apostoł mówi, że "dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli". Nie należy zatem przyznawać Mu sprawiedliwości.
3. Zadaniem sprawiedliwości jest oddawać co się należy. Lecz nikomu nic się od Boga nie należy. A więc nie przysługuje Mu przymiot sprawiedliwości.
4. Cokolwiek jest w Bogu, jest Jego istotą. Nie można jednak tego powiedzieć o sprawiedliwości; mówi
bowiem Boecjusz. "Dobro odnosi się do istoty, sprawiedliwość zaś do czynności". A więc nie można mówić o istnieniu sprawiedliwości w Bogu.

Wbrew temu śpiewamy w psalmach: "Jahwe jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość".

Odpowiedź: Istnieją dwa gatunki sprawiedliwości. Pierwszy dotyczy wzajemnego dawania i brania; zachodzi on
np. w sprzedaży i kupnie i w innych podobnych wymianach lub zamianach. Filozof dał mu nazwę: sprawiedliwość zamienna, tj. kierująca zamianami, czyli wymianami. Tej sprawiedliwości nie spotkasz w Bogu; dowodem tego jest choćby taka wypowiedź Apostoła: "Kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?"
Drugi dotyczy rozdziału dóbr, otrzymał nazwę: sprawiedliwość rozdzielcza. Kierując się jej zasadami, rządca lub rozdzielca rozdziela dobra każdemu według zasług czy godności. Jak więc należyty ład w rodzinie lub w jakimkolwiek zarządzanym zespole jest dowodem istnienia tejże sprawiedliwości w zarządzającym zwierzchniku, tak ład we wszechświecie widoczny zarówno w przyrodzie, jak i w tym, co zależy od woli, jest dowodem istnienia sprawiedliwości w Bogu. W myśl tego powiada Dionizy: "Że Bóg jest naprawdę sprawiedliwy, świadczy o tym fakt, iż każdemu, stosownie do jego godności, daje to, co mu odpowiada i należy się, zostawiając i zachowując naturę każdej rzeczy na swoim miejscu i w swojej mocy".

Na 1. Między cnotami moralnymi są takie, których zadaniem jest opanowanie uczuć czy namiętności; i tak umiarkowanie ma za zadanie opanowywać żądze; męstwo ma opanowywać bojaźliwość i zbytnią odwagę; łagodność ma opanowywać gniewliwość. I tego pokroju cnót nie można przyznawać Bogu, chyba przenośnie. W Bogu bowiem, jak wyżej powiedzieliśmy, nie spotkasz ani uczuć, ani popędów, ani też pożądawczej władzy zmysłowej, w której to, jak uczy Filozof, owe cnoty bytują jako w podmiocie. Inne zaś cnoty moralne dotyczą działania; np. dawania i wydatków itp.; należą tu: sprawiedliwość, hojność i wielmożność (magnificentia); cnoty te nie mają swej siedziby w części zmysłowej człowieka, ale w woli. Przeto nie stoi na przeszkodzie, by tego typu cnoty umieścić w Bogu; oczywiście nie o ile tyczą czynności czy spraw obywatelskich, ale o ile dotyczą działania odpowiedniego Bogu. Byłoby śmieszne, pisze Filozof, wysławiać polityczne czy obywatelskie cnoty Boga.

Na 2. Przedmiotem woli jest dobro podsunięte przez myśl. Skoro tak, to Bóg może chcieć li tylko tego,
co Mu podda Jego mądrość: ona to jest prawem czy normą dla ego sprawiedliwości; dzięki niej zaś wola Boża jest prawomyślna i sprawiedliwa. Cokolwiek przeto Bóg czyni z upodobania swojej woli, czyni sprawiedliwie. Podobnie jak i my: jeśli postępujemy zgodnie z prawem, postępujemy sprawiedliwie. Z tym zastrzeżeniem, że my kierujemy się prawem nadanym nam przez zwierzchność, Bóg zaś sam dla siebie jest prawem.

Na 3. Każdemu winno się oddać to, co mu się należy; należy się zaś każdemu to, co jest mu podporządkowane i dlań przeznaczone; niewolnik np. należy do pana, a nie na odwrót; wolnym bowiem jest ten, kto sam o sobie stanowi. W słowach więc: winien, należy się, zawiera się jakowyś układ czy stosunek wymagań
lub konieczności wobec tego, komu się jest podporządkowanym.
Otóż na świecie spotykamy podwójny układ. Według pierwszego jedno stworzenie podporządkowane
jest drugiemu i należy doń; np. częsci są podporządkowane i należą do całości, przypadłości do jestestwa, środki
do celu. Według drugiego wszystkie stworzenia są podporządkowane Bogu i Doń należą.
Tak więc, jeśli idzie o działanie Boga, o powinności można mówić w dwojakim sensie: albo że coś
należy się Bogu, albo że coś należy się rzeczy stworzonej. 0boma też sposobami Bóg daje to, co się należy.
0tóż należy się Bogu, by ziściło się w rzeczach to, co o nich powzięła Jego mądrość i wola, i co w nich
ma ujawnić ego dobroć. Według tego sprawiedliwość Boga dotyczy słuszności czy przyzwoitości Jego, według której oddaje sobie to, co Mu się należy.
Również i każdej rzeczy stworzonej należy się, by miała to, co jest jej przeznaczone; człowiekowi należy się mieć ręce i by mu podlegały inne zwierzęta. I tak też Bóg czyni sprawiedliwość, dając każdemu, co mu się należy według wymog6w jego natury i warunków bytowania. Ta jednak należność zależy od poprzedniej. To bowiem należy się każdej rzeczy, co zostało jej przeznaczone według planów mądrości Bożej.
A chociaż Bóg w ten sposób daje komuś, co mu się należy, to jednak nie jest wobec niego związany powinnością, ponieważ nie jest innym przyporządkowany, lecz raczej wszystko inne jest Jemu.
Z tego też powodu niekiedy sprawiedliwość Boga przedstawia się jako cechę towarzyszącą ego dobroci, według której "wypada" żeby Bóg to czy owo uczynił, a niekiedy jako odpłatę czy wyrównanie za zasługi. Jedno i drugie ma na myśli Anzelm, mówiąc: "Boże, sprawiedliwym jesteś, gdy złych karzesz, jak na to zasłużyli; ale i sprawiedliwym jesteś, gdy złym darujesz, bo to przystoi Twojej dobroci".

Na 4. Owszem, sprawiedliwość dotyczy czynności; nie sprzeciwia się to jednak temu, że zarazem jest
tym samym, co i istota Boga; wiadomo przecież, że także i to, co należy do istoty rzeczy, może być początkiem czynności. Natomiast dobro nie zawsze dotyczy czynności. O jakiejś bowiem rzeczy można powiedzieć, że jest dobrą nie tylko z racji działania, ale także dlatego, że jest w istocie swej doskonała. Z tego to powodu Boecjusz w przytoczonym miejscu powiada, że dobro w stosunku do tego, co sprawiedliwe ma się tak, jak rodzaj do gatunku, jak to, co ogólne, do tego, co poszczególne.


http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/f ... mma_02.pdf strony 67-69


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Awatar użytkownika
Magnolia
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 7859
Rejestracja: 26 lis 2017
Lokalizacja: Warszawa
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 1377 razy
Otrzymał podziękowań: 1504 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: Magnolia » 2019-05-19, 16:08

CZY BÓG JEST MIŁOSIERNY ?

Zdaje się, że w Bogu nie ma miłosierdzia, bo:
1. Damascen uważa miłosierdzie za odmianę smutku; tej zaś w Bogu nie spotkasz; a więc i miłosierdzia.
2. Miłosierdzie jest rozluźnieniem spramiedliwości. Lecz Bóg nie może zaniechać tego, czego domaga się Jego sprawiedliwość; mówi przecież Apostoł: "Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie
może się zaprzeć siebie samego"
. Zaparłby się zaś samego siebie, powiada glosa do tychże słów, gdyby własnym swoim słowom zaprzeczył. A więc w Bogu miłosierdzie nie istnieje.

Wbrew temu śpiewamy w psalmach: "Jahwe jest miłosierny i łaskawy".
Odpowiedź : Miłosierdzie to przymiot jak najbardziej Bogu przysługujący, ale nie w znaczeniu domawanego współczucia, ale w znaczeniu dzieła świadczonego drugiemu.

Aby to się nam stało jasne należy mieć na uwadze, że polskie: miłosierny, to łacińskie misericors, które oznacza tego, kto ma miserum cor, czyli jakby serce bolejące, tj. serce przejęte smutkiem na widok boleści czy niedoli bliźniego tak, jakby to była jego własna boleść; skutkiem tego czyni wysiłki, aby ulżyć drugiemu w boleści czy nieszczęściu tak, jakby chodziło o własne nieszczęście, a to właśnie są dzieła miłosierdzia.

Jeśli chodzi o Boga, to nie może On doznawać jakiegoś smutku na widok niedoli drugiego; za to koić boleść drugiego, to rzecz jak najbardziej Jemu właściwa; a przez boleść trzeba rozumieć wszelki brak czy nieszczęście. Ratuje zaś w nieszczęściu i usuwa je nie co innego, jak właśnie doskonałość czy bogactwo czyjejś dobroci; a właśnie, jak to już wyłożyliśmy, pierwszym źródłem dobroci jest Bóg.
Zauważmy jednak, że udzielanie rzeczom doskonałości należy i do dobroci, i do sprawiedliwości, i do hojności, i do miłosierdzia Boga; do każdej jednak z innego powodu: w ogóle, tj. bezwzględnie biorąc, udzielanie doskonałości, jak wyżej wykazaliśmy, należy do dobroci. Udzielanie doskonałości rzeczom stosownie do ich potrzeb należy, jak to wyżej powiedzieliśmy, do sprawiedliwości; udzielanie ich rzeczom nie ze względu na swój pożytek, ale jedynie z dobroci swojej należy do hojności. Do miłosierdzia zaś Bożego należy udzielanie rzeczom doskonałości, czyli dóbr, o ile one koją i ratują z każdego nieszczęścia.

Na 1. Zarzut ten mówi o miłosierdziu jako o współczuciu.
Na 2. Bóg, okazując komuś miłosierdzie, nie działa wbrew, czyli z naruszeniem swojej sprawiedliwości, ale czyni cos ponad nią. Tak np. kto daje ze swojego dwieście denarów temu, komu jest winien sto, ten nie postępuje wbrew sprawiedliwości, ale miłosiernie i hojnie. Tak samo gdy ktoś przebacza krzywdę sobie wyrządzoną. Kto bowiem coś przebacza, poniekąd to daruje. Stąd też Apostoł: "przebaczenie" zwie: "darowaniem" i mówi: donate - darujcie sobie nawzajem, jak i Chrystus "donavit", tj. darował wam. Wynika z tego, że miłosierdzie nie burzy sprawiedliwości, ale jest jakąś jej pełnią. W myśl tego pisze Jakub: "Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem".


http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/f ... mma_02.pdf strona 69-70


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Awatar użytkownika
Magnolia
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 7859
Rejestracja: 26 lis 2017
Lokalizacja: Warszawa
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 1377 razy
Otrzymał podziękowań: 1504 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: Magnolia » 2019-05-19, 21:07

CZY MIŁOSIERDZIE I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZEJAWIAJA SIE WE WSZYSTKICH DZIEŁACH BOGA ?

Zdaje się, że nie we wszystkich dziełach Boga przejawia się Jego miłosierdzie i sprawiedliwość, bo:
1. Niektóre dzieła Boga przypisuje się miłosierdziu, np. usprawiedliwianie grzesznika; niektóre zaś sprawiedliwości, np. potępienie grzesznika. Stąd też pisze Jakub: "Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego,
który nie czynił miłosierdzia
". Nie w każdym więc dziele Boga przejawia się Jego miłosierdzie i sprawiedliwość.
2. Apostoł nawrócenie Żydów przypisuje sprawiedliwości i prawdzie; nawrócenie zaś pogan miłosierdziu. Nie każde więc dzieło przejawia Boską sprawiedliwość i miłosierdzie.
3. Wielu sprawiedliwych na świecie dręczą przeróżne utrapienia, a to chyba jest niesprawiedliwe! Nie w każdym więc dziele Boga przejawia się sprawiedliwość i miłosierdzie.
4. Do sprawiedliwości należy oddać powinność; do miłosierdzia zaś ratować w nieszczęściu. Widać więc, że jedna i druga zakłada coś uprzednio w swoim działaniu: natomiast stwarzanie niczego uprzednio nie zakłada. A więc w stwarzaniu nie dostrzeżesz ani miłosierdzia, ani sprawiedliwości.

Wbrew temu śpiewamy w psalmach: "Wszystkie drogi Pańskie miłosierdzie i prawda".

Odpowiedź: W każdym dziele Boga muszą koniecznie przejawiać się miłosierdzie i prawda - o ile przez miłosierdzie rozumiemy usuwanie wszelkich braków; chociaż, właściwie mowiąc, nie każdy brak można uważać za nieszczęście, ale tylko brak, na jaki cierpi stworzenie rozumne, jako że tylko ono może doznawać szczęścia,
któremu, wiadomo, przeciwstawia się nieszczęście.

A czym tłumaczyć tę konieczność przejawiania się we wszystkim sprawiedliwości Bożej?
Otóż sprawiedliwość Boska wymaga, by dać to, co się należy albo Bogu, albo jakiemuś stworzeniu. I
faktycznie każde dzieło Boga ziszcza w sobie oba te warunki: wszak nawet sam Bóg nie może uczynić czegoś,
co by nie było zgodne z Jego mądrością i dobrocią; a to właśnie, jak wyżej powiedzieliśmy5, jest tym, co się Bogu należy. Dalej, cokolwiek Bóg w świecie stworzonym czyni, czyni z zachowaniem ustalonego ładu i proporcji, [czyli dostosowując się do potrzeb], a to właśnie stanowi sedno sprawiedliwości. W każdym przeto dziele Boga przejawia się Jego sprawiedliwość.

A konieczność miłosierdzia we wszystkim?
Otóż każde dzieło Bożej sprawiedliwości zakłada dzieło miłosierdzia i na nim się opiera. Czemu? Bo jeśli należy się coś stworzeniu, to tylko z powodu czegoś już w nim uprzednio istniejącego lub zaplanowanego; a jeśli i to już uprzednio istniejące lub zaplanowanie należy się stworzeniu, to znowuż należy się mu z powodu czegoś wcześniej istniejącego. Nie można w tym jednak iśćc w nieskończoność, ale trzeba zatrzymać się na czymś, co zależy tylko od samejż dobroci Bożej woli, a dobroć ta jest ostatecznym celem. Obrazowo: Człowiekowi należy się mieć ręce z powodu duszy rozumnej; - mieć duszę rozumną na to, żeby był człowiekiem, a być człowiekiem z powodu dobroci Bożej!
W ten sposób miłosierdzie - jako pierwsze źródło - przejawia się w każdym dziele Boga. A moc tego źródła działa także i na wszystkie dalsze pochodne dzieła, i to nawet mocniej, gdyż z zasady: pierwsza przyczyna mocniej oddziaływa na skutek niż przyczyna podrzędna. Z tego powodu również i tego, co się należy temu czy owemu stworzeniu, Bóg z obfitości swojej dobroci udziela obficiej niż tego wymaga potrzeba dostosowana do każdej rzeczy. Albowiem zachowanie ładu i sprawiedliwości o wiele mniej potrzebuje niż to, czego udziela dobroć Boża, która przewyższa wszelkie wymagane przez stworzenia potrzeby.

Na 1. Dlatego jedne dzieła przypisuje się sprawiedliwości, a inne miłosierdziu, bo w niektórych na pierwszy plan wybija się sprawiedliwość, a w innych miłosierdzie. - Ale nawet i w potępieniu odrzuconych przejawia się miłosierdzie; wprawdzie nie uchyla ono całkiem wyroku, ale go coś niecoś łagodzi, karząc mniej
niż się należy7. Również i w usprawiedliwieniu grzesznika przejawia się sprawiedliwość; jeśli bowiem odpuszcza mu grzechy, to wzamian za miłość, którą jednak miłosiernie sam wlewa do duszy. Tak było z
Magdaleną: "Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała".
Na 2. Sprawiedliwość i miłosierdzie Boga przejawia się zarówno w nawróceniu Żydów, jak i pogan. W
nawróceniu jednak żydów przejawia się jakowyś większy wzgląd na sprawiedliwość niż w nawróceniu pogan, a to z tytułu obietnic danych ich praojcom.
Na 3. Także i w utrapieniach, jakimi na tym świecie sprawiedliwi są rękani, ukazuje się sprawiedliwość i miłosierdzie; utrapienia te i udręki oczyszczaja ich serca z lekkich przewinień, a odrywając ich od ziemskich przywiązań, tym mocniej wiążą z Bogiem. Tę myśl tak Grzegorz oddaje: "Zło tego świata, udręka sroga, kierują
nasze życie do Boga".
4. Owszem, stwarzanie niczego nie zakłada w przyrodzie; przecież jest z niczego; zakłada jednak coś w
poznaniu Boga. A sprawiedliwość w nim przejawia się w tym, że Bóg powołuje rzeczy do bytu zgodnie z mądrością i dobrocią Swoją. Miłosierdzie zaś przejawia się choćdy w tym, że stworzenie z nieistniejącego staje się istniejące.

http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/f ... mma_02.pdf strony 70-71


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Awatar użytkownika
Magnolia
Elitarny komentator
Elitarny komentator
Posty: 7859
Rejestracja: 26 lis 2017
Lokalizacja: Warszawa
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 1377 razy
Otrzymał podziękowań: 1504 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: Magnolia » 2019-05-20, 12:51

CZY BÓG JEST NIESKOŃCZONY ?

Zdaje się, że Bóg jest nieskończony, bo:
1. Zdaniem Filozofa wszystko co nieskończone jest i niedoskonałe. Czemu? Bo nieskończoność wiąże się z materią i podziałem na części; lecz Bóg jest najwyższą doskonałością; nie może więc być nieskończony.
2. Jak można mówić o Bogu: skończony, nieskończony, skoro te przymiotniki, zdaniem Filozofa, cechują tylko masę, ilość; Bóg zaś, co wyżej udowodniono, nie jest ciałem. A więc nie przysługuje Mu być nieskończonym.
3. O takiej rzeczy, która, gdy jest tu, nie jest indziej, mówi się, że jest skończona, czyli jest ograniczona co do miejsca; stosownie do tego i o takiej rzeczy, która, gdy jest tą, to nie jest inną, mówimy, że jest skończona, czyli ograniczona co do jestestwa; lecz Bóg jest tylko Bogiem, a nie jakąś inną rzeczą; kamieniem czy drewnem; a więc Bóg nie jest nieskończony, czyli ograniczony co do jestestwa.

Wbrew temu powiada Damascen: "Bóg jest nieskończony, wieczny i nieograniczony".
Odpowiedź: Jak to stwierdza Filozof, wszyscy starożytni filozofowie uznawali, że pierwszy początek wszechrzeczy jest nieskończony; i to całkiem słusznie; wszak widzieli jak to wszystkie rzeczy wypływają z niego bez końca - bez ograniczenia; ponieważ jednak niektórzy z nich błędnie pojmowali naturę pierwszego początku, dlatego też i błędne mieli pojęcie o jego nieskończoności. Skoro bowiem uważali materię za pierwszy początek, w następstwie przyznawali pierwszemu początkowi nieskończoność właściwą materii; ich zdaniem pierwszym początkiem wszechrzeczy jest jakieś ciało nieskończone.

Naszą odpowiedź musi poprzedzić należne wyjaśnienie: Co to znaczy "nieskończony"? To, co nie ma końca, czyli granic. Gdy mowa o granicach i o wytyczaniu granic, to w jakiś sposób materia wyznacza granice formie a forma materii. Forma wyznacza granice i określa materię w tym sensie, że materia nim przyjmie formę jest w możności i może przyjąć wiele form; skoro jednak przyjęła jedną formę, już jest przez nią ograniczona, już mieści się w granicach przez nią wyznaczonych - jest więc skończona. Materia ze swej strony wyznacza granicę i określa formę w tym sensie, że forma ze swej natury ma charakter czegoś wspólnego i z niczym nie związanego; skoro jednak materia przyjmie ją w siebie, staje się formą ściśle określonej jednej rzeczy i tak jest ograniczona do jednego - jest skończona. Forma, dając granice - określone kształty - materii, tym samym ją doskonali; stąd to nieskończoność przypisywana materii jest ujemna, niedoskonała; oznacza przecież materię bezkształtną, bez żadnej formy; a materia? Ona nie doskonali formy, ale ściąga ją i wiąże z sobą, pozbawiając ją charakteru wspólnego! Stąd też nieskończoność przypisywana formie wspólnej, nie związanej z materią, jest dodatnia - doskonała.
Otóż, jak już powiedzieliśmy, spośród wszystkich form właśnie istnienie ma charakter najbardziej formalny, [czyli że jest najwyższą formą]; a ponieważ, jak już wykazano, istnienie Boga nie jest istnieniem przyjętym w czymś, gdyż Bóg - to Jego istnienie, istnienie samoistne, dlatego jasne jest, że Bóg jest nieskończony i doskonały.
Jest to zarazem odpowiedź na pierwszy zarzut.

Na 2. Ostateczne wykończenie, czyli ukształtowanie masy (quantitas) przybiera wobec tejże masy postać formy; chodzi o kształt: jest on ostatecznym wykończeniem czy wyglądem masy: no i jakąś jej formą. Ale masa, to jakaś postać materii! Stąd i nieskończoność przypisywana masie jest tego samego rzędu i typu co i nieskończoność przypisywana materii; takiej jednak nieskończoności, jak dopiero powiedziano, Bogu się nie przypisuje.
Na 3. Przez co Bóg jest nieskończony, odrębny od wszystkich innych rzeczy, a wszystko inne staje się odrębne i dalekie do Niego? Właśnie przez to, że jest samoistnym istnieniem! Istnieniem, które nie aktualizuje żadnego podmiotu - nie jest w nim; np. gdybyś spotkał samoistniejącą białość! Przez to samo, że jest właśnie taka, że nie jest w kimś, różniłaby się od wszelkich białości, jaką widzimy w podmiotach.


http://zwola-old.karmelicibosi.pl/p/z/f ... mma_01.pdf strony 84-85


Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.

Awatar użytkownika
exe
Bywalec
Bywalec
Posty: 81
Rejestracja: 3 maja 2020
Lokalizacja: Ziemski padół....
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 7 razy
Otrzymał podziękowań: 20 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: exe » 2020-07-01, 23:11

Podzielam zachwyt Magnolii.

Na wstępie nieco ogólnie, aby naszkiviwac ramy problemu z pojmowaniem myśli Akwinaty.

Uzasadnienie istnienia Boga jest sprawą kluczową dla każdego z nas, ponieważ podważając taką konieczność, sami pozbawiamy się realnej podstawy rozważania wszelkiej bytowości. A przecież jest tu bezdyskusyjnym, że filozofia jest badaniem rzeczywistości , nie jest natomiast logiką ludzkiego umysłu, ponieważ logika nie obejmuje istnienia.

Dowody istnienia Boga nie należą wprost do sacra doctrina, sacra theologiae, natomiast stanowią według świętego Tomasza swoiste preambulum fidei , należąc do metafizyki. Nie należą więc one, ani nie aspirują do bycia prawdami wiary. Stwierdza on też w ""Komentarzu do Metafizyki" [Arystotelesa], że badanie właściwej przyczyny klasy bytu oraz badanie samej tej klasy bytu, należą do tej samej nauki.

Oczywiście badanie ruchu, czy też przygodności i celowości należy do metafizyki o tyle, o ile pozwala to na dojście do konkluzji o istnieniu Boga.

Kolejną wstępną moją uwagą jest to, że Dowody istnienia Boga wychodzą naprzeciw powszechnemu powątpiewaniu w racjonalną "potrzebę" wikłania Boga w naturę, poprzez stwierdzanie transcendentalnej przyczyny obserwowanych skutków. I święty Tomasz spotykał się już z taką postawą, która wydaje się nam być znakiem tylko obecnej epoki. Otóż wielu wykształconym ludziom zdaje się, że wszystko, co widzimy, może być wytłumaczone przez inne zasady, które da się sprowadzić do jednej, którą powszechnie nazywa się naturą.
Podobnież wszystkie ludzkie decyzje jakoby sprowadzić można do rozumu ludzkiego i woli.
Przy tak postawionym założeniu, ruguje się Boga, albo wręcz poddaje go zabiegowi wirtualizacji.

5 dróg świętego Tomasza z Akwinu zasadza się na skalistym, trwałym dnie faktów, stąd metafizyczne dowodzenie jest ściśle splecione ze zdrowym rozsądkiem. Ta oczywistość jest przeszkodą dla tych, którzy pomylili filozofię z ideologiami, jakich w historii myśli ludzkiej było i zapewne będzie, bez liku.

Moc dowodzenia w Drogach zasadza się na oczywistości argumentów, które opierają się, wyrastają wręcz z faktów doświadczenia.

W skrócie mógłbym scharakteryzować owe Drogi takim językiem:

1. Pierwsza Droga za centrum rozważań przyjmuje zagadnienie aktualizacji możności.
2. Druga Droga obiera naturę przyczyn sprawczych i ich porządek.
3. Trzecia Droga spoczywa na fakcie, że rzeczy same z siebie nie mają swego istnienia suum esse.
4. Czwarta Droga rozważa stopniowanie formalnych doskonałości, a więc nie tylko same stopnie, ale przyczynę i skutek tego stopniowania.
5. Piąta Droga konkluduje, że rzeczy zmierzają do swego kresu, a wszystek ruch podlega przyczynowości celowej.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest w tym temacie (nie)przywiązywanie wagi do kolejności Dróg, jako argumentacji. Można by wymienić znanych tomistów, takich jak A. Motte, czy jeszcze znamienitszy Etienne Gilson, którzy nie przywiązują znaczenia do kolejności Dróg dowodzenia.

Ja jednakże, idąc za takim komentatorem, jak Kajetan, będę stawiał na istotność kolejności tychże Dróg, ponieważ jak sam zresztą wyraził się ów komentator, święty Tomasz "zawsze wyraża się formalnie - semper formaliter loquitur".

Opieram swe przywiązanie do znaczenia kolejności Dróg, przedstawionej przez św. Tomasza z Akwinu, dzięki rozpatrywaniu tych że w świetle wniosków , do których argumentacje nas doprowadzają. Po prostu byt Boski jest przedstawiany z różnych punktów widzenia. A mianowicie:

ad. 1. Boskość jest wolna od możności,
ad. 2. Boskość działa na wszystkich procesach, które mają miejsce w świecie,
ad. 3. Bóg jest podstawą i źródłem bytu rzeczy,
ad. 4. Wszystkie doskonałości biorą udział w Bycie Boskim, który jest doskonały w stopniu najwyższym,
ad. 5. Boski Intelekt jest przyczyną porządku w świecie.

Znam bardzo dobrze problem nieuznawania tych dowodów poprzez próby podważania ich zasadności. Problem leży w słabym przygotowaniu ludzi do zgłębiania rzeczywistości, u progu którego słabości leży zazwyczaj empiryzm, bądź idealizm w różnych stopniach zmieszania, tworzącego toksyczne dla poprawnego (doręcznego) myślenia systemy, będące raczej nieprzemyślanym głębiej eklektycznym tworem rozumów krytyków.

Refleksja Świętego Tomasza jest tu na takich szczytach, że wręcz nawet język opisu i formalny nawet nie nadążają czasem za strukturą przedstawionego uzasadnienia.
To właśnie ta swoista dyspersja języka wobec myśli, staje się quasi dowodem krytyków Pięciu Dróg, na jakoby nieskuteczność dowodów. I wtedy też powstaje rzekomy paradox, wedle którego dowodzenie w Pięciu Drogach jest skuteczne dla tych, którzy tego dowodzenia nie potrzebują.

To tak pół żartem, pół serio, ale faktem jest dla zorientowanych w historii myśli filozoficznej, że przeszkodą są ideologie paranaukowe, i parafilozoficzne, które nie dopuszczają do rozwoju wewnętrznej wrażliwości intelektualnej, hamującej rozwój zdolności abstrakcji u malkontentów.

Przykładami pierwszymi z brzegu są kartezjanizm, czy też kantyzm, albo hedlizm, będące poronionymi płodami pseudo filozofii, zawlaszczajavymi sobie bezzasadnie prawa do stanowienia i schematów myslenia naukowego.

Z Bożym pozdrowieniem,
exe
+++
Ostatnio zmieniony 2020-07-01, 23:14 przez exe, łącznie zmieniany 2 razy.


Mdr 7, 15:
"Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek."

Awatar użytkownika
exe
Bywalec
Bywalec
Posty: 81
Rejestracja: 3 maja 2020
Lokalizacja: Ziemski padół....
Wyznanie: Katolicyzm
Wysłał podziękowań: 7 razy
Otrzymał podziękowań: 20 razy
Płeć:

Re: Argumenty prowadzące do Boga wg św Tomasza z Akwinu

Post autor: exe » 2020-07-02, 08:10

*przepraszam za literówki, np. jest "doręczne", ma być "dorzeczne", ale też za błędy słownika w telefonie, np. jest "pseudo filozofie", a ma być "pseudofilozofie".
Postaram się na przyszłość bardziej sprawdzić tekst przed publikacją.


Mdr 7, 15:
"Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek."

ODPOWIEDZ