Browsed by
Autor: Zofia

Kwadransik ze Słowem #393 – Ciężko Ci w życiu?

Kwadransik ze Słowem #393 – Ciężko Ci w życiu?

Jest Ci ciężko? Posłuchaj o Bogu, który nieustannie pomaga nam w sytuacjach bez wyjścia!

Fragmenty Biblii rozważany w odcinku:

*Dz 8, 1-8

Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście.

Kwadransik ze Słowem #392 – Czy pamiętasz to spotkanie?

Kwadransik ze Słowem #392 – Czy pamiętasz to spotkanie?

Mamy piękną, słoneczną niedzielę! Jak się macie? Kwadransik ze Słowem nieco później, jednak ma postawić nam bardzo istotne pytanie – czy pamiętasz jak wyglądał dzień Twojego spotkania z Jezusem?

Tak? Nie?  

Dlaczego to jest ważne? Więcej w odcinku

 Fragmenty Biblii rozważany w odcinku:

*Łk 24, 13-32

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?

Kwadransik ze Słowem #391 – Zatrzymaj się!

Kwadransik ze Słowem #391 – Zatrzymaj się!

Słowo Boże mówi nam zatrzymaj się, stań w Bożej obecności, a odpowiedź na pytania, które masz – znajdziesz w Bogu. Zatrzymaj się i bądź z Bogiem nim za szybko ocenisz czy skrytykujesz.

Fragmenty Biblii rozważany w odcinku:

* Dz 5, 18-26
Zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!. Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.

Kwadransik ze Słowem #390 – Po co nam znaki?

Kwadransik ze Słowem #390 – Po co nam znaki?

W dzisiejszym odcinku o znakach, które zawsze prowadzą do nawrócenia.

Fragmenty Biblii rozważany w odcinku:

* Dz 2, 43-47

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

* J 20, 26-31

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym! Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Kwadransik ze Słowem #389 – Potrzebujemy Ducha Świętego!

Kwadransik ze Słowem #389 – Potrzebujemy Ducha Świętego!

Czy masz to doświadczenie, że w życiu duchowym robisz wiele, angażujesz siły, starasz się, a owoców nie ma?

Fragmenty Biblii rozważany w odcinku:

* Dz 2, 36-41

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Kwadransik ze Słowem #388 – Jak udowodnić Zmartwychwstanie?

Kwadransik ze Słowem #388 – Jak udowodnić Zmartwychwstanie?

Chrystus Zmartwychwstał!

Na ten poranek czekaliśmy cały ostatni, przygotowujący nas wielki tydzień, a jeszcze wcześniej przez przeżywanie i rozważanie czasu wielkiego postu. Dziś może wybrzmieć, niezachwiana prawda o tym, że Jezus ŻYJE. Alleluja! A jak udowodnić Zmartwychwstanie? O tym w dzisiejszym odcinku!

Fragmenty Biblii rozważany w odcinku:

* Dz 10, 34

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby.

* Dz 10, 37-40

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się

Kwadransik ze Słowem #387 – Zgodzić się na cierpienie?

Kwadransik ze Słowem #387 – Zgodzić się na cierpienie?

Wielki tydzień zbliża nas do przezywania najważniejszych, dla nas – dla chrześcijan, treści. Niech dzisiejszy odcinek pozwoli towarzyszyć nam w drodze, którą Jezus w ostatnich dniach swojego ziemskiego życia podjął, aby zbawić Ciebie i mnie.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Iz 50, 5-9

Pan Bóg otworzył Mi ucho,a Ja się nie oparłemani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącymi policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzyprzed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi,dlatego uczyniłem twarz moją jak głazi wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem!Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie wspomaga.Któż Mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież,mól ich zgryzie.

Kwadransik ze Słowem #386 – Czy prowadzi Cię Duch Święty?

Kwadransik ze Słowem #386 – Czy prowadzi Cię Duch Święty?

Posłuchaj o niesamowitym życiu w Duchu Świętym i w woli Ojca, którego najlepszym przykładem jest sam Jezus Chrystus. Zapraszam na dzisiejszy Kwadransik ze Słowem!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Ez 37, 13-14

i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam – wyrocznia Pana Boga.

* Rz 8, 9

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.

* J 11, 4-6

Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu.

Kwadransik ze Słowem #385 – Tak pozbędziesz się grzechu

Kwadransik ze Słowem #385 – Tak pozbędziesz się grzechu

Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z grzechem. Co zrobić, żeby grzechy z którymi walczymy, może wiele lat, już nigdy się nie przydarzyły?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Ef 5, 8-14

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi:Zbudź się, o śpiący,i powstań z martwych,a zajaśnieje ci Chrystus.

Kwadransik ze Słowem #384 – Jak doświadczać mocy Bożej?

Kwadransik ze Słowem #384 – Jak doświadczać mocy Bożej?

Posłuchaj o pewnej zasadzie w życiu duchowym, która pozwoli Ci na oglądanie wielkich dzieł Bożych! Co to takiego?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 20, 17-28

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Kwadransik ze Słowem #383 – Pułapka na Wielki Post

Kwadransik ze Słowem #383 – Pułapka na Wielki Post

Wielki Post to wiele okazji do nawrócenia, ale też miejsce możliwych pułapek. Co mam na myśli? Więcej w odcinku 🙂

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 17, 2-8

Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Kwadransik ze Słowem #382 – Przyjmiesz łaskę w całości?

Kwadransik ze Słowem #382 – Przyjmiesz łaskę w całości?

Czy zastanawiałeś się co zrobisz, jeśli Bóg w pełni odpowie na Twoją modlitwę? Na rzeczy, o które wołałeś już od bardzo dawna?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 11, 29-32

A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.