Browsed by
Autor: Zofia

Kwadransik ze Słowem #348 – Czy dobrze wzrastam?

Kwadransik ze Słowem #348 – Czy dobrze wzrastam?

Wszyscy chcemy wzrastać w życiu duchowym, ale po czym poznać, że zmierza to we właściwym kierunku?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Ef 4, 7-15

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.

Kwadransik ze Słowem #347 – Sposób na szczęśliwe życie!

Kwadransik ze Słowem #347 – Sposób na szczęśliwe życie!

Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziemy popędy ciała – będziemy żyli. Posłuchaj o prawdziwym szczęściu i o tym jak istotne są podejmowane przez nas decyzję.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Rz 8, 5-13

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli.

Kwadransik ze Słowem #346 – Dobra Nowina na jesień

Kwadransik ze Słowem #346 – Dobra Nowina na jesień

Jesień już prawie, prawie za oknami. Jednak czy coś to zmienia? Posłuchaj chwilę o Dobrej Nowinie!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*1 Kor 15, 1-11

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Kwadransik ze Słowem #345 – Życie wewnętrzne

Kwadransik ze Słowem #345 – Życie wewnętrzne

Dzisiejszy odcinek o wchodzeniu w życie duchowe głębiej.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Kor 6, 1-11

Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne! Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, sędziami waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w Kościele! Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego.

 

Kwadransik ze Słowem #344 – Jak żyć po ChwałaMU ?

Kwadransik ze Słowem #344 – Jak żyć po ChwałaMU ?

Zastanawiałeś się jak kontynuować to czego doświadczyłeś na ChwałaMU w Łodzi? W odcinku usłyszycie kilka ważnych myśli! Zapraszam! 

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*1 Kor 9, 22-27

Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep; walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego.

Kwadransik ze Słowem #342 – Cała prawda o nas

Kwadransik ze Słowem #342 – Cała prawda o nas

Boisz się prawdy? Czasem bywa nieprzyjemna. W dzisiejszym odcinku trochę prawdy o mnie i o Tobie!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 7, 1-6

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

Kwadransik ze Słowem #341 – Duchowa walka

Kwadransik ze Słowem #341 – Duchowa walka

W naszej codzienności toczymy bardzo wiele walk. Wiele z nich próbujemy wygrać na własną rękę, jednak niektóre pokonamy tocząc tylko duchową walkę.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*2 Kor 10, 1-5

Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa, ja, który będąc między wami, uchodzę w oczach waszych za pokornego a z daleka od was jestem dla was zbyt surowy, ja was proszę: żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, co sądzą, że postępujemy według ciała. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi.

Kwadransik ze Słowem #340 – Nasze największe zadanie

Kwadransik ze Słowem #340 – Nasze największe zadanie

Bóg zostawił nam w swoim Słowie bardzo wiele zadań. Jest jednak jedno największe, które zbiera wszystkie inne. Co mam na myśli?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*J 13, 31-35

Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali

Kwadransik ze Słowem #339 – Chcesz ruszyć z miejsca?

Kwadransik ze Słowem #339 – Chcesz ruszyć z miejsca?

Zapraszam Was dzisiaj na bardzo ważny odcinek. Powiemy sobie o tym, bez czego nie ruszymy dalej z miejsca!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 3, 15-22

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Kwadransik ze Słowem #338 – Bądź gotowy na niespodzianki

Kwadransik ze Słowem #338 – Bądź gotowy na niespodzianki

Jesteś gotowy na niespodzianki? Lepiej bądź! Posłuchaj o Bogu i rzeczach, które może czynić tylko żywy Bóg.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Dz 11, 1-18

Apostołowie i bracia, przebywający w Judei, dowiedzieli się, że również poganie przyjęli słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. «Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych – mówili – i jadłeś z nimi». Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei: «Modliłem się – mówił – w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba. I dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie płazy i ptaki powietrzne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: „Zabijaj, Piotrze, i jedz!” Odpowiedziałem: „O nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego”. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do nieba. Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy. Duch powiedział mi, abym bez wahania poszedł z nimi. Razem ze mną poszło też tych sześciu braci. Przybyliśmy do domu owego człowieka. On nam opowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: „Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem! On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom”. Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: „Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”. Jeżeli więc Bóg udzielił im tego samego daru co nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?» Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił Bóg [łaski] nawrócenia, aby żyli».

Kwadransik ze Słowem #337 – Nic większego niż to

Kwadransik ze Słowem #337 – Nic większego niż to

Posłuchaj o największej przemianie, która może dokonać się w człowieku. Zapraszam Cię serdecznie na niedzielny Kwadransik ze Słowem! 🙂

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Mt 28, 9-20

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Kwadransik ze Słowem #336 – Bóg pamięta Twój trud

Kwadransik ze Słowem #336 – Bóg pamięta Twój trud

Czy znasz Boże spojrzenie na trud, który poniosłeś? Posłuchaj o Bogu, który pamięta dobro, jakie wykonałeś.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Wj 3, 1-11

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że (Mojżesz) podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał (Bóg do) niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?»

M-c sierpień

M-c sierpień


1 08.2022

Króluj nam Chryste. Rano nie było Mszy Świętej, ale pomimo tego wyruszyłem dość późno, bo kilka minut po 8. Pierwsze 11 km pokonałem dosyć szybko i posiliłem się u brata Edmunda, który pięknie podsumował dzisiejszy świat, że nie liczy się, jakim jesteś człowiekiem, ale ile masz w portfelu. Jednak wiem, że jeszcze nie wszystkich ten świat pochłonął i jest dużo dobrych ludzi, ba ja ich spotykam codziennie na swojej drodze. Dużo dobrych ludzi, dla których Bóg jest na pierwszym miejscu, a skarby tego świata to zwykła marność. Na kolejną przerwę i posiłek zaprosiła mnie Katarzyna i nawet udało jej się zorganizować dla mnie jutrzejszy nocleg. Po drodze spotkałem Piotra z Siedlec, a Monice tak się podobała wczorajsza droga, że i dzisiaj postanowiła jeszcze pomóc. Nocuję u siostrzyczki Małgorzaty w Bielsku, a jutro udaję się do Dobrzynia nad Wisłą. Błogosławię was. Z Bogiem

5 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

Króluj nam Chryste. Kochani na zrzutce właśnie wybiło 60000 zł, czyli są fundusze na 3 kapliczki. Potrzeba jeszcze na 21. Moją pielgrzymką z krzyżem, rysuję duchowy ślad krzyża wpisanego w literę M. W każdym skrajnym punkcie ma stanąć kapliczka, czyli stanie 12 kapliczek. Kolejnym 12 kapliczek otoczonych barierką w kształcie gwiazdy, stworzy 12 gwiazd z Cudownego Medalika Proszę kochani o wsparcie tego dzieła. Pokój z wami!
Fundacja Królestwo Boże
Numer rachunku
87 1600 1462 1747 1488 5000 0001

Tytuł: Darowizna na cele statutowe

2.08.2022

Króluj nam Chryste. Z Bielska ruszyłem o 6:30 i długi odcinek szedłem sam. Po 15 km dołączyła do mnie Krystyna, a za chwilę dołączyła Bożena i przywiozła kawę w termosie. Bożena niosła krzyż chwilę , a Krystyna pomagała mi kilka kilometrów. 10 km przed Dobrzyniem dołączyła Justyna ze swoimi skarbami i różnymi smakołykami dla mnie Przy dzisiejszej mecie dołączył jeszcze Kamil, aby mi pomóc te ostatnie kilkaset metrów. Nocuję u Anny. Już jestem po kolacji, a zaraz trzeba iść spać i nabrać sił na jutro. Z Dobrzynia ruszam około 6:30 i idę do Wieńca-Zdroju. Błogosławię was. Z Bogiem!

1 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany,
Za żadne skarby świata,
Bo na nim Jezus ukochany,
Grzeszników z niebem brata.
Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby i umrzeć było trzeba,
Choćby mi groził kat, morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.
Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia.
Bo Krzyż szatana w nic pokruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.
A gdy zobaczę w poniewierce,
Krzyż Jezusa i ranę,
Oraz przebite Jego Serce,
W obronie Krzyża stanę.

(Zdjęcie z 1 pielgrzymki z krzyżem 2020r)

3.08.2022

Króluj nam Chryste. Działo się dzisiaj dużo dobrego Pięknie zostałem pożegnany w Dobrzyniu i pięknie minął mi dzisiejszy dzień. Po przejściu kilku kilometrów postanowiłem odpocząć na przystanku i dostałem herbatę od Pawła i Renaty, a za chwilę przyjechali Małgorzata, Józef i Ryszard, którzy pokonali 420 km, żeby mi pomóc kilka kilometrów i wrócili do domu!!!! 840 km w sumie, aby krótki odcinek pomóc nieść krzyż za nas wszystkich!!! Jak dla mnie to duże świadectwo wiary. Spotkałem braci i siostry z pielgrzymki do naszej Mamusi z Jasnej Góry, a później dołączyli do mnie Karolina, Basia i ks. Włodek ze Sztokholmu. 2 lata temu we Włocławku pomagał mi Rafał i dzisiaj też dołączył, nawet jego mama postanowiła pomóc. Nocuję we Włocławskim Seminarium, a jutro udaję się do Byczyny. Może znacie kogoś w okolicy, kto by przygarnął pielgrzyma na nocleg? Błogosławie was kochani. Z Bogiem

2 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

4.08.2022

Króluj nam Chryste. Rektor Seminarium odprawił Mszę Świętą o 6:35, później zjedliśmy śniadanie i o 8 ruszyłem w drogę. Kochani bardzo mało informacji przekazuje wam w postach, ale uwierzcie mi, że te posty są dla mnie najtrudniejszą częścią dnia. Nawet nie wiecie, jak dużo dobra spotyka mnie na każdym kroku. Nie robię zdjęć większości osób, które spotykam z racji tego, że ktoś zatrzymuje się na chwilę, pyta co robię i czy czegoś nie potrzebuję. Z niektórymi rozmawiam o Bogu, a każdego proszę o modlitwę i tym samym się odwdzięczam. Widzę wielką wiarę w naszym narodzie, potrzeba nam jednak zjednoczenia w modlitewnym szturmie za Polskę, aby była posłuszna woli Bożej. Dzisiaj nie zatrzymałem się w Byczewie. Niestety musiałem iść dalej. Nocuję u Małgorzaty i Romana. Jutro ruszam z Broniewa do Strzelna. Błogosławię was kochani. Z Bogiem

3 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

5.08.2022

Króluj nam Chryste. Małgosia i Roman odwieźli, mnie z samego rana do Broniewa. Po drodze był czas na wspólny różaniec. W Kruszwicy spotkałem Marcina i Karola z Policji. Porozmawialiśmy chwilę, później przywieźli mi butelkę wody. Oby w służbach mundurowych sami tacy ludzie pracowali jak Oni.  Dzisiaj był pierwszy raz, jak uciąłem sobie drzemkę w cieniu pod drzewem 10 minut i człowiek całkowicie inaczej funkcjonuje. Jutro idę do Mogilna i kończę 2 etap pielgrzymki. Błogosławię was kochani. Z Bogiem !

4 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

6.08.2022

Króluj nam Chryste! Kochani Krzysiek z Positiveways.pl został honorowym fundatorem Cudownego Medalika, przekazując na zrzutka.pl” https://zrzutka.pl/2mdkt2 20000 zł (koszt jednej kapliczki). Bóg zapłać bracie za wsparcie i wiarę w to Boże dzieło.

5 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

5 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.
Zapraszam wszystkich do codziennej modlitwy za Polsķę, aby była #PosłusznawoliBożej

Można zapisać się na stronie https://modlitwazapolske.pl

Co najmniej 12 osób zginęło w wypadku polskiego autokaru na północy Chorwacji. Pasażerami byli pielgrzymi udający się do Medziugorie.
Na konferencji prasowej szef MSW Chorwacji przekazał, że nie ma osób, które wyszły z wypadku bez szwanku. Są albo ofiary śmiertelne albo ranni. Część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach.
Fot. DAMIR SENCAR/AFP/East News

Pomódlmy się za ofiary i osoby, które walczą o życie!

Króluj nam Chryste. Kochani duchowy ślad belki został wyrysowany, teraz został jeszcze krzyż, który zaczynam w poniedziałek. Dzisiaj towarzyszył mi Paweł, który prowadzi stronę 3 Dni Ciemności. W Mogilnie spotkaliśmy Dawida i Karolinę, porozmawialiśmy chwilę, a później Bóg tak pokierował, że zjedliśmy obiad u ich rodziców. Po obiedzie odwieźli nas do Strzelna do Karola. W poniedziałek ruszam z miejscowości Zagroba do Zawidzia Kościelnego (zaczynam rysować pionową belkę krzyża). Proszę was kochani o wsparcie tego dzieła na zrzutce lub wpłacie na konto fundacji. Gdyby każdy, kto czyta posty, wpłacił 30 zł to już dawno zrzutka zostałaby zamknięta . Zapraszam również do stałej modlitwy za Polskę, aby była posłuszna woli Bożej. Bardzo dziękuję wszystkim za modlitwę i wsparcie. Błogosławię was. Z Bogiem!
Fundacja Królestwo Boże
Numer rachunku
87 1600 1462 1747 1488 5000 0001
Tytuł: Darowizna na cele statutowe

7.08.2022

Kochani posłuchajcie i tutaj jest dzisiejsza modlitwa za Polskę

8.08.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj zacząłem kreślić pionową belkę krzyża. Karol przywiózł mnie ze Strzelna do Zagroby. Jechaliśmy ponad 2h. Karol wrócił do domu, a ja ruszyłem w drogę. Monika, Dorota i Emilia dołączyły do mnie, przy ostatnim kilometrze, a jechały też ponad 2h z okolic Wyszkowa. Ks. Józef przyjął mnie na parafię jak brata. Kochani dziękuję wam za wszystko. Wszyscy, którzy mi pomagacie w tym dziele, jesteście codziennie w moich modlitwach. Jutro udaję się do Poniatowa. Błogosławie was. Z Bogiem!

2 tajemnica radosna różańca za Polskę.

9.08.2022

Króluj nam Chryste. Ustaliliśmy z Ks. Proboszczem, że śniadanie robimy o 6 i tak też się stało. Zjadłem jajecznice, wypiłem kawę i po błogosławieństwie ruszyłem w drogę. Przyznam wam, że jestem już zmęczony, a dzisiaj było mi szczególnie ciężko na duchu. Pamiętam, że 2 lata temu też źle się czułem, będąc w tej okolicy i zastanawiam się czym, jest to spowodowane. Po dojściu do Kościoła te ciemne chmury, które otoczyły moje serce odeszły. Dzisiaj nocuję u rodziny Kucińskich. Jutro idę do miejscowości Hartowiec. To będzie ciężkie 43km, ale z doświadczenia wiem, że po dojściu do celu będę wielce się radował .Błogosławię was kochani. Z Bogiem

21 sierpnia odbędą się różańcowe procesje dziękczynno- błagalne w intencji: „Dziękujemy za Cud nad
Wisłą i błagamy o wolność Kościoła i Narodu Polskiego” 🇵🇱
Centralna procesja odbędzie się w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 na warszawskiej Pradze, a zakończą na pl. Krasińskich przy pomniku Powstania Warszawskiego przed Katedrą Wojska Polskiego. Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie
Szczegółowy program warszawskiej procesji.
21 sierpnia o godz. 13.00 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego Mszy św. przewodniczył będzie ks. bp. Romuald Kamiński ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Procesja wyruszy o godz. 14.00, przejdzie ul. Kawęczyńską, Ząbkowską, Okrzei, Jagiellońską i Floriańską, przez Plac przed praską katedrą oraz pomnikiem ks. Ignacego Skorupki, następnie mostem Śląsko-Dąbrowskim dotrze do pl. Zamkowego. Przejdzie ul. Świętojańską przed archikatedrą warszawską i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, kontynuowana będzie ulicami starówki. Zakończy się na pl. Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego.
Procesje 21 sierpnia przejdą w oktawie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tuż po obchodach 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą, która była największym
zwycięstwem duchowym, kulturowym i militarnym Polaków.
W czasie procesji w Warszawie niesiona będzie replika wizerunku Matki Bożej Łaskawej, obraz, który od dwóch lat nieustannie
peregrynuje po całej Polsce, a ostatnio był na Trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec, gdzie pod Krzem Pojednania odbyła się modlitwa o pokój na świecie.

Za Matka Boża Łaskawa Patronka Warszawy i Strażniczka Polski

3 tajemnica radosna różańca za Polskę.

10.08.2022

Króluj nam Chryste. Kilka minut po 6 Ryszard odwiózł, mnie pod Kościół i chwilę towarzyszył w drodze. Po 16 km zatrzymałem się w Zieluniu na posiłek i dłuższy odpoczynek, Agnieszka i Dorota pięknie wszystko przygotowały. Anna przyjechała z dziećmi i poprosiła, abym podzielił się swoim świadectwem i oczywiście prośbę spełniłem. Do Hartowca przyjechał po mnie Dariusz Budka. Zjedliśmy kolację, a na deser Anna przygotowała lody. Jutro idę  do Ostródy. Błogosławię was kochani. Z Bogiem !

4 tajemnica radosna różańca za Polskę.

11.08.2022

Króluj nam Chryste. 45 minut zajęło nam dojechanie do Hartowca. Gosia z Adasiem przywieźli mi jedzenie i picie, ale z samego rana zawsze mam pełny plecak, więc musiałem odmówić.Bogu dziękuję za wspaniałą okolicę. Mam na myśli, że przy drodze są drzewa i większość trasy szedłem w cieniu. W połowie drogi dołączyli do mnie Piotrek i Bogdan. Rozstaliśmy się po pokonaniu 7 km. Bracia powiedzieli, że zorganizują mi nocleg i opłacili mi pokój w hotelu. 2 km przed miejscem docelowym Piotrek przyjechał jeszcze z dwoma braciszkami i ten ostatni dystans pomogli mi nieść krzyż. Zameldowałem się w hotelu, później zjedliśmy razem kolację, a teraz odpoczywam. Jutro udaję się z Ostródy do Morąga. Błogosławię was. Z Bogiem!

5 tajemnica radosna różańca za Polskę.

12.08.2022

Króluj nam Chryste. Kochani długi był ten piątek, ale jakoś dałem radę. W Ostródzie Ewa czekała na autobus, ale jak mnie zobaczyła to postanowiła, że pomoże i przeszliśmy razem prawie całą Ostródę. Spotkałem Andrzeja, u którego nocowałem 2 lata temu w Miłomłynie, ale się spieszył i nie było okazji dłużej porozmawiać. W Morągu po Mszy Świętej braciszek dał mi pieniądze na hotel i mam gdzie spać Oczywiście wszystko działo się tak szybko, że nie wiem jak ma na imię, ale Bóg wie i mu ten dobry uczynek zapisał. Kochani jutro udaję się do miejscowości Skowrony, a w przyszłym tygodniu kończę pielgrzymkę. Błogosławie was. Z Bogiem.

1 tajemnica światła różańca za Polskę.

13.8.2022

Króluj nam Chryste. Droga z hotelu do Kościoła zajęła mi 12 minut. Poczekałem przed Kościołem na Pawła, z którym chwilę porozmawiałem i odprowadził mnie kilkaset metrów. Spotkałem Franciszka i odmówiłem z nim w drodze dziesiątkę różańca. W Łącznie odpoczywałem przed Kościołem i tutaj miał być docelowy koniec belki, ale poszedłem do Skowron, tak jak wczoraj pisałem. Pomagali mi jeszcze Daniel z Łączna i Artur z synem Kacprem, którzy przyjechali ponad 300km. Na zakończenie przyjechał po mnie brat Mieczysław, który też chodzi z krzyżem, ale On to robi od ponad 20 lat. Belka krzyża(pionowa) jest już zakończona, teraz pozioma i krzyż wpisany w literę M zostanie wyrysowany na Polsce. Zaczynam rysować belkę w Łasinie i z racji niedzieli i święta w poniedziałek, ruszam we wtorek. Was wszystkich proszę o podjęcie stałej modlitwy za Polskę i zapisanie się na stronie www.modlitwazapolske.pl oraz o wsparcie dzieła. Razem ze zrzutką i pieniędzmi na koncie fundacji jest zebrane trochę ponad 104000 zł (5 kapliczek) , za co z całego serca dziękuję.

2 tajemnica światła różańca za Polskę.

15 sierpnia A.D. 2022, w rocznicę Cudu nad Wisłą podczas Bitwy Warszawskiej 1920, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie, punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczynamy Nowennę Pompejańską za Ojczyznę. Podejmujemy kolejny zryw modlitewny, aby Polska była posłuszna Woli Bożej, wtedy Pan nasz Jezus Chrystus „wywyższy nas w potędze i świętości”. Prosimy o wolność Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, o niepodległość Polski, o duchowe odrodzenie i jedność Narodu Polskiego. Podejmujemy kolejny zryw modlitewny w intencji pokutnej i błagalnej jako Inicjatywa Zjednoczeni 2022. Kilkadziesiąt wspólnot, organizacji i inicjatyw solidarnie wypełniających wezwanie do Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, realizacji Orędzia z Fatimy, ustanowienia św. Andrzeja Boboli głównym Patronem Polski i wcielenia w życie Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego, jednoczy się na modlitwie o Boże Błogosławieństwo dla Polski.

14.08.2022

3 tajemnica światła różańca za Polskę.

15.08.2022

W 1830 roku Najświętsza Maryja Panna objawiła św. Katarzynie Laboure Medalik Niepokalanego Poczęcia, który szybko przez wiele cudów z nim związanych został nazwany Cudownym Medalikiem. Maryja powiedziała św. Katarzynie : „Każ wybić według tego wzoru medalik. Wszyscy, którzy będą go nosić otrzymają wielkie łaski…Obfitość łask spłynie na tych, którzy go będą nosić z ufnością”
Paryż lat dwudziestych i trzydziestych XIX w., prawie całkowicie zapomniał o Bogu. Kościoły świeciły pustkami, odnosiło się wrażenie, że nadchodzą nowe czasy – czasy bez Boga. Żadna siła nie była w stanie zburzyć muru obojętności i zawrócić lud Paryża z drogi bezbożności. Tylko cud mógł zmienić ten ponury obraz. Lekarstwo przyszło z samego Nieba w postaci Cudownego Medalika. Pierwszy Medalik został wybity 30 czerwca 1832 roku i zaczęły dziać się cuda. Nagle tłumy zaczęły wracać do Kościoła. Nagle każdy chciał zawiesić na szyi Cudowny Medalik. Ludzie zrozumieli, że istnieje coś więcej niż materialny świat. Uświadomili sobie, że istnieje skarb prawdziwy, którym jest Bóg. Łaski jakie spływały na ludzi otwierały ludziom oczy na Boga, na Ewangelię, na życie wieczne. Polska jest w podobnej kondycji duchowej. Coraz mniej ludzi uczęszcza do Kościoła, ludzie tracą wiarę w Boga, spada liczba powołań i z roku na rok jest coraz gorzej. Obserwujemy systematyczną próbę zredukowania wiary do sfery prywatnej, wykluczenia nauki Jezusa Chrystusa z życia społecznego. Jezus powiedział do siostry Faustyny; Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. Natomiast do Rozalii Celakówny skierował następujące słowa : Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy, a zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść. Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. Bóg wyznaczył Polsce szczególną misję i prosi, aby go uznać Królem i potwierdzić to uznanie porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Niego. W 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach został dokonany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, który był dopiero początkiem drogi do Panowania Chrystusa w naszej Ojczyźnie. Wierzę, że Cudowny Medalik może być kluczem danym przez Niebo dzięki, któremu zrealizujemy cel, aby Chrystus panował jako Król w naszych sercach, rodzinach, parafiach, szkołach, urzędach, miejscach pracy, miastach i wioskach, w całym Narodzie i Państwie Polskim. Aby Chrystus był Królem w każdym aspekcie naszego życia, nie tylko osobistego ale i narodowego.

4 tajemnica światła różańca za Polskę.

16.06.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj zacząłem rysować duchowy ślad poziomej belki krzyża. Dostałem mocno w kość po przejściu 50 km, ale za to bardzo szybko minął mi dzień. Po przejściu 20 km na kawę zaprosił mnie Święty Józef. Dobrze czytacie, braciszek nazywa się Święty, a ma na imię Józef. Beata przywiozła mi przepyszną kawę, chwilę porozmawiałem z Tomkiem, spotkałem pielgrzymów jadących do Gietrzwałdu, ale zdjęć zapomniałem zrobić.  Jestem na Parafii św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie. Zjadłem kolację z klerykiem Szymonem, a przy okazji mieliśmy chwilę czasu na rozmowę. Jutro po Mszy o 7 ruszam do miejscowości Stębark. Błogosławię was.Z Bogiem !

5 tajemnica światła różańca za Polskę.

17.08.2022

Króluj nam Chryste. Po Mszy Świętej Grzegorz pojechał ze mną do biedronki i wyposażył mnie na drogę. Szliśmy razem do Złotowa, gdzie zrobiliśmy sobie przerwę u jego brata Wojtka. Dalej towarzyszyła mi Hania, a później Dawid i Patryk. Dzisiaj spotkałem również bardzo fajnych braciszków z Policji i cała Polska Policja jest w moich modlitwach. Ostatnich 8 km towarzyszył mi brat Artur, pomysłodawca i inicjator Męski Różaniec Warszawa (pierwszy Męski Różaniec ). Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, których dzisiaj spotkałem ( długo by wymieniać ) i dziękuję za kochani rodacy za wasze wielkie serca. Zawsze chciałem pojechać na pielgrzymkę do Włoch. Niestety w tej chwili mnie nie stać, ale może ktoś z was chciałby pojechać. Naprawdę warto, a po szczegóły proszę pisać na priv lub sprawdzić komentarze. Jutro idę do Koniuszyna, a w piątek koniec pielgrzymki. Błogosławię was. Z Bogiem.

1 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

18.08.2022

Króluj nam Chryste. Leniwy miałem ten dzisiejszy dzień i to bardzo. Śniadanie zacząłem jeść o 7:15 i przez chwilę towarzyszyła mi Brygida, która zorganizowała wczorajszy i dzisiejszy nocleg. W połowie trasy, odpocząłem i uzupełniłem płyny u Agnieszki, dodatkowo dostałem 2 kg borówek z jej plantacji ( przepyszne były). Ciężka była dzisiaj pogoda, nie było czym oddychać i może dlatego tak długo zajęło mi dotarcie do celu. Nocuje w kwaterze leśnej nadleśnictwa Nidzica, gdzie zostałem ugoszczony wspaniałą kolacją. Jutro idę do miejscowości Jedwabno i kończę pielgrzymkę z krzyżem, ale do realizacji dzieła jeszcze daleka droga. Wierzę, że razem damy radę i nałożymy Cudowny Medalik na Polskę. Błogosławię was kochani. Z Bogiem !

Kochani posłuchajcie i udostępniajcie:)
Zapraszam wszystkich do podjęcia codziennej modlitwy za Polsķę, aby była #PosłusznawoliBożej

Można zapisać się na stronie https://modlitwazapolske.pl

19.08.2022

Króluj nam Chryste. Właśnie zakończyłem pielgrzymkę z krzyżem. Duchowy ślad krzyża wpisanego w literę M został wyrysowany na Polsce !!! W każdym skrajnym punkcie stanie kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Plan jest taki, że najpierw stawiam 12 kapliczek w każdym skrajnym punkcie krzyża wpisanego w literę M, a później kolejnych 12, które stworzą gwiazdy. Pomimo, że zakończyłem pielgrzymkę z krzyżem to do zakończenia dzieła jeszcze daleka droga. Wierzę, że razem damy radę to zrobić.
Codziennie, będę dodawał 10 dziesiątkę różańca za Polskę, a od 26 sierpnia o 6 rano będzie transmisja na żywo , ale każdy będzie mógł się pomodlić w dowolnej porze dnia ważne, abyśmy modlili się za Polskę, aby była posłuszna woli Bożej.
Stawianie kapliczek zacznę, jak uzbieram na 12 w tej chwili mam trochę ponad 110000zł, więc potrzeba jeszcze 130000 zł. Proszę was kochani o 30 zł stałego wsparcia dla fundacji na realizację tych, ale i przyszłych dzieł, o których już niedługo się dowiecie. O wszystkim będę was informował. Błogosławię was. Z Bogiem!

3 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

20.08.2022

Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest.
Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie – ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie – nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka – jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka – jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka – jest ustawiczne towarzystwo szatana; siódma męka – jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów: każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O tym teraz mówić nie mogę, mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na piśmie. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu Bożego, musieli mi być posłuszni. To, com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam: że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło.

4 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

Kwadransik ze Słowem #335 – Gotowi na cud

Kwadransik ze Słowem #335 – Gotowi na cud

Masz wpływ na cud, który lada moment może się wydarzyć. Wiedziałeś? Więcej w dzisiejszym odcinku! 🙂

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona11, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

*J 2, 1-5

Trzeciego1 dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Kwadransik ze Słowem #334 – Chcesz być szczęśliwy?

Kwadransik ze Słowem #334 – Chcesz być szczęśliwy?

Wolą Bożą dla Twojego życia jest to, żebyś zaczął żyć naprawdę i był całkowicie szczęśliwy. Niech Twoje życie nie będzie tylko cieniem tego czym chciałbyś żyć.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Pwt 30, 11-14

Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić

Kwadransik ze Słowem #333 – Sposób na zmiany

Kwadransik ze Słowem #333 – Sposób na zmiany

Wszyscy chcemy zmian w życiu. Jaką wskazówkę ma dla nas Bóg?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Iz 6, 1-7

W roku śmierci króla Ozjasza1 ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty3 jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały». Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: «Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».

Kwadransik ze Słowem #332 – Nie odrzuć Bożej odpowiedzi

Kwadransik ze Słowem #332 – Nie odrzuć Bożej odpowiedzi

Czy zdarzało Ci się powiedzieć do Boga, że tyle lat się modlisz i nie otrzymujesz? A co jeśli Bóg wysyłał do Ciebie jednego, drugiego człowieka, a Ty nie odczytywałeś tego właściwie, a może świadomie gorszyłeś się sposobem, w jaki Bóg coś dla Ciebie przygotował?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Łk 10, 1-12

Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

M-c lipiec

M-c lipiec


1.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani to pierwsze zdjęcie jest ze wczoraj, ale udostępniam je dzisiaj, ponieważ pod koniec drogi wyglądałem tak samo. Upały dają się we znaki. Justyna odprowadziła mnie z Kruszwicy i jak się później dowiedziałem od niej samej, prosiła ludzi, aby się za mnie modlili. Bóg zapłać Justyna. Każdego dnia mijam dużo kapliczek, niestety większość wymaga remontu. Jest ich tyle, że po prostu nie chce mi się wszystkich fotografować. Trzeba jeszcze postawić 24, aby utworzyć Cudowny Medalik Po dotarciu do Rojewa dzwonię dzwonkiem do drzwi, otwiera mi ks. Michał, który przyjechał godzinę wcześniej na zastępstwo. Ksiądz Piotr pojechał na 2 tygodniowy urlop. Oczywiście zostałem przyjęty na nocleg. Po Mszy Świętej ks. Michał kupił mi śniadanie na jutrzejszy dzień, ponieważ dzisiaj tylko woda z racji tego, że jest piątek Kochani proszę was, pomódlcie się za ks. Michała i módlcie się za mnie, abym wytrwał do końca. Błogosławię was. Dobrej nocy. Z Bogiem!

4 tajemnica radosna różańca za Polskę.

Módlmy się kochani, aby Polska była posłuszna woli Bożej

2.07.2022

Króluj nam Chryste. Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Kochani, Bóg jest dobry i ja tego doświadczam każdego dnia. Wczoraj zaplanowałem, że idę 25 km, jednak zmieniłem plany i udałem się do Kościoła umieszczonego 36 km od Rojewa. Wiedziałem, że będzie ciężko przejść taki dystans przy upale, jaki był wczoraj. Kochani Bóg też to wiedział i zasłonił mi słońce chmurami. Myślałem, że będzie burza i ulewny deszcz, jednak nie spadła ani kropla. Idealne warunki na pielgrzymkę. Po drodze zostałem ugoszczony przez dwie rodziny, którym bardzo dziękuję. Na ostatnich 2 km Robert pomógł mi nieść krzyż. Jechał z żoną do znajomych i jak mnie zobaczył, to postanowił, że pomoże. Szkoda, że nie jechał jak miałem 12 km do celu. Jak widzicie dodałem zdjęcia kolejnych pięknych kapliczek, a do poduszki dostałem od ks. Zbigniewa książkę ks. Piotra Pawlukiewicza Jutro moja pielgrzymka to tylko 4km do Radziejowa i w poniedziałek ruszam dalej. Tak będę szedł całą pielgrzymkę, od poniedziałku do soboty ile sił w nogach, a w niedzielę nieco odpoczynku i filmik dla was, a i codzienna 10 za Polskę musi być . Jutro nagram filmik o inicjatywie Cudownego Medalika na Polsce. W poniedziałek z samego rana dodam post do jakiej miejscowości, będę szedł. Błogosławię was. Dobrej nocy. Z Bogiem

5 tajemnica radosna różańca za Polskę.

3.07.2022

Króluj nam Chryste. Św. Frańciszku, jakże ja rozumiem twoje słowa: Byłem wszystkim, co nieświęte, jeżeli Bóg może działać przeze mnie to może działać przez każdego. Kochani jutro udaję się do Izbicy Kujawskiej z Radziejowa. Miałem nagrać filmik, ale jest już dostępna rozmowa z ks. Mateuszem, więc macie linka. Myślę, że warto posłuchać.

https://www.radiorodzina.kalisz.pl/publications/files/listen/9245/

1 tajemnica światła różańca za Polskę.

4.07.2022

Króluj nam Chryste. Z Radziejowa towarzyszył mi Łukasz Wojownik Maryi, za co mu bardzo dziękuje. Kochani wiedzieliście, że Sanktuarium w Radziejowie ma piękną monstrancję Matki Bożej i zostało włączone do międzynarodowego apostolstwa adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie ? No to już wiecie.  Przy Sanktuarium dostałem od siostrzyczki różaniec. Po drodze spotkałem pielgrzyma Bogusława, który jest w drodze od 2 miesięcy i pielgrzymuje do Sanktuariów Maryjnych. Kiedy stanąłem przed jedną z kapliczek Matki Bożej, podjechał Robert z rodziną i jak się później dowiedziałem, dzięki niemu mam nocleg u Tadeusza z Akcji Katolickiej. Udało mi się dotrzeć na Msze Świętą o 17 i po Mszy Tadeusz ugościł mnie u siebie, a później pojechaliśmy nad wodę, gdzie moczyłem moje spuchnięte nogi i spotkaliśmy Roberta Świat jest mały. Jutro idę z Izbicy Kujawskiej do Parafii św. Mateusza Apostoła i św. Rocha w Starej Sobótce. Błogosławię was. Z Bogiem.

2 tajemnica światła różańca za Polskę.

5.07.2020

Króluj nam Chryste. Kochani zaczęła się walka z własnymi słabościami. Pomyślałem o św. Pawle, któremu Jezus powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» Nawiązuję do Pawła, ponieważ to jest moje imię z Bierzmowania, a i trochę rozumiem o co, chodziło Jezusowi. Ból nóg, brak sił do dalszej drogi po 30 km, myśli osadzające i oskarżające. Po ludzku chciałbym się zatrzymać, nie iść dalej, odpuścić pozostałe kilometry. Jednak wiem, że całe niebo patrzy, wiem, że nie idę sam. Zaczynam szukać siły w moich słabościach, przypominam sobie, że Bóg jest w moim sercu, a ci o zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Odrzucam złe myśli, wołam: Pod Twoją obronę….. łapę za różaniec, przyspieszam kroku i staram się uśmiechnąć. Próbuję zobaczyć głębię swojego serca, skupić oczy duszy na Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Docieram na Eucharystię, przyjmuję Boga do swojego serca i czuję, że mam w sobie ŻYCIE! Kochani wiele dobrego mnie dzisiaj spotkało, ale na zakończenie dnia usłyszałem przykrą wiadomość od ks. Proboszcza. W Babiaku przerobili kościół na sklep Lewiatan. Szukam po internetach okazuje się ,że w jakimś mieście ta sama sytuacja. Zaczęło się i u nas…. Boże zmiłuj się nad nami…
Jutro idę do Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ozorkowie. Błogosławię Was. Z Bogiem.
3 tajemnica światła różańca za Polskę.

6.07.2022

Dziś pierwsza środa miesiąca, czyli dzień, który w szczególny sposób jest poświęcony Świętemu Józefowi. Pragniemy czcić Przeczyste Serce naszego Ojca Duchowego. Prośmy Go o to, aby prowadził nas do Pana Boga i uczył każdego dnia wybierać drogę Przykazań Bożych.

Szczegóły dotyczące nabożeństwa wynagradzającego ku czci Przeczystego Serca Świętego Józefa prezentuje grafika.

Króluj nam Chryste. Kochani lekcje z wczorajszego dnia wyciągnięte. Dzisiaj zauważyłem coś, co mi towarzyszy od początku. Moje myśli cały czas ulatują do przeszłości lub przyszłości, bardzo trudno skupić mi się na tym, co jest teraz. Św. Jan Paweł II powiedział: Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne … Tylko dziś jest twoje”. Bóg działa dziś, tu i teraz. Przeszłości nie zmienimy. To, co było trzeba zostawić i iść dalej. Przyszłości nie znamy, nie wiemy, co nasz czeka. Często rozmyślamy nad przyszłością i wyobrażamy sobie różne sytuacje, które nigdy mogą się nie wydarzyć. Nie żyjmy w przeszłości ani w przyszłości, żyjmy tu i teraz. Cieszmy się tym, co mamy teraz, co robimy teraz. Bądźmy z Bogiem, który jest tu i teraz i chce nas obdarowywać swoimi łaskami nie wczoraj, nie jutro, ale Teraz! Kochani bardzo fajnych braciszków spotkałem ze straży miejskiej, kolejnego braciszka, który powiedział, że śledzi moją trasę i modli się codziennie za Polskę co mnie bardzo ucieszyło. Pogoda była w kratkę, raz słońce raz deszcz. Przed Mszą Świętą przyszedł Dominik z plecakiem jedzenia, picia i różnych słodkości, a jutro ma mi towarzyszyć przez kilka kilometrów. Jestem w Ozorkowie i jutro o 6 rano ruszam do Łodzi Błogosławię was. Z Bogiem !

4 tajemnica światła różańca za Polskę.

7.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj przez 14 kilometrów towarzyszył mi Dominik Beniamin. Rozmawialiśmy dużo o Bogu, udało nam się odmówić 3 części różańca i pod koniec wspólnej trasy zapytałem się, czy blacha, która jest na krzyżu zostawia jakiś ślad. W żartach powiedziałem, że gdybym rysował nawierzchnię to znajdzie się ktoś życzliwy w Łodzi, zadzwoni na Policję i mnie zatrzymają za niszczenie mienia. Rozstaliśmy się i po około 10 minutach zatrzymują mnie Kryminalni w Zgierzu.

– Skąd masz ten krzyż ?
– To jest mój krzyż, z którym pielgrzymuję.
Wywiązała się dłuższa rozmowa i co się okazało w zeszłym roku jakiś mężczyzna też niósł duży krzyż przez miasto, ale go nie zatrzymali, a na drugi dzień dostali wezwanie, że ktoś ukradł krzyż z Kościoła. Z jednej strony przykre, ale uwierzcie mi, że po ludzku chciało mi się śmiać, ponieważ pomyślałem sobie, że jak mnie zobaczyli, to musieli pomyśleć: Tym razem złapaliśmy złodzieja na gorącym uczynku . Oczywiście opowiedziałem o całej inicjatywie, podzieliłem się świadectwem nawrócenia, zapewniłem o modlitwie i ruszyłem dalej. Jeżeli to czytacie, serdecznie pozdrawiam Po drodze spotkałem Elżbietę, od której dostałem kawę w termosie i zapewnienie o modlitwie, natomiast w samej Łodzi miałem kolejnym gości. Sylwia, która prowadzi stronę Święty Andrzej Bobola Główny Patron Polski z Namaszczenia Boga Ojca i Michał mąż nieidealny z Małżeństwo NIEidealne. Z Michałem, będę się jeszcze widział, a teraz jestem u Agaty i Janka, którzy zaprosili mnie na nocleg. Dostałem kolację, uprałem moją szatę i bardzo kochani was proszę o modlitwę za wszystkich, którzy mi pomagają. Jutro udaję się do miejscowości Karlin przed Piotrkowem. Błogosławię was. Z Bogiem

>

>

5 tajemnica światła różańca za Polskę.

8.07.2022
Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj jest dzień, w którym ukrzyżowano Jezusa Chrystusa i z racji tego nie mogłem dzisiaj nie pościć o chlebie i wodzie. Miałem do pokonania 37 km, a po pierwszych 7, nie miałem sił. Czułem jak mi, puchną oczy, chciałem usiąść i pójść spać. Zacząłem myśleć o Jezusie, że te moje drobne cierpienia są niczym w porównaniu do cierpień naszego Pana. Przypomniało mi się co Jezus powiedział do Faustyny:Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki, większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Usiadłem na kamieniu i znalazłem fragment z pism Katarzyny Emmerich: Ujrzawszy przed
Sobą na ziemi krzyż, upadł Jezus na kolana, objął go rękoma i ucałował trzykroć,
przy czym odmówił po cichu wzruszającą modlitwę do Ojca niebieskiego, w której
dziękował Mu, że już zaczyna się odkupienie ludzi. Jak kapłani w krajach
pogańskich ściskali rękami nowo założony ołtarz, tak Jezus ściskał krzyż, wieczny
ołtarz zadosćczyniącej krwawej ofiar.Kochani cierpienie to największa łaska jaką daje Bóg, jednak trudno nam to zaakceptować. Ruszyłem dalej mając w sercu obraz ukrzyżowanego, a na ustach słowa: Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami….. Spotkałem ks. Kamila, który miesiąc temu miał święcenia. Takich kapłanów potrzebujemy, którzy wiedzą, że przyszli służyć i nieść światu Chrystusa. Spotkałem jeszcze ks. Marcina, niestety zamieniliśmy kilka zdań, ponieważ śpieszyłem się na Mszę do Kościoła. Siostrzyczka Marta obdarowała mnie taką ilością różnych rzeczy, że zadbam o ciało, duszę i umysł ;)Dziękuję wszystkim za każdą pomoc i modlitwę. Kochani ja już odpoczywam, a jutro udaję się do Sulejowa. Błogosławie was. Z Bogiem

1 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

9.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani moi, dzisiejszy dzień był ukierunkowany na rodzinę. Taki widać, był Boży plan. Rodzina Pędziwiatrów robi wszystko, aby byli silni Bogiem. Moja rodzina odwiedziła mnie na trasie, a nocuję u kolejnej Bożej rodziny, o której jutro będzie więcej. Polska potrzebuje rodzin Bogiem silnych. Jan Paweł II wypowiedział święte słowa, że rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu. Święci nie spadają z nieba, kapłani nie spadają z nieba, patrioci i bohaterowie nie spadają z nieba — wszyscy kształtują się w rodzinie i tych rodzin, dla których fundamentem jest Bóg, bardzo potrzebujemy. Pamiętajmy co pisała siostra Łucaj: Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Jeżeli pozwolimy sobie na przegraną w tej bitwie to nasz kraj nie ma przyszłości. Bo któż, będzie tę przyszłość budował? Dziękuje, Bogu, że cały czas powiększa moją rodzinę. Dziękuję za tyle nowych braci i sióstr w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. Dziękuję za was wszystkich, którzy mi pomagacie i wspieracie, bo Wy też jesteście moją Bożą rodziną. Błogosławię was kochani. Z Bogiem.

2 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

10.07.2022

3 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

 

11.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj jest ważny dzień. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo że byłem na porannej Mszy Świętej, poszedłem jeszcze na wieczorną, aby ofiarować ją za wszystkich poległych rodaków. Dzisiaj pomagało mi 2 braci z Wojownicy Maryi Tomaszów Mazowiecki. Mieliśmy piękne widoki. Kocham takie miejsca, szczególnie górskie strumyki, nad którymi mógłbym siedzieć godzinami. Dowiedziałem się, że w Strachocinie 23 lipca będzie uroczystość upamiętnienia 100 rocznicy wywozu ciała św. Andrzeja Boboli. Od 14 lipca pod każdą dziesiątką różańca za Polskę, będzie litania do św. Andrzeja i już zapraszam wszystkich do tej nowenny. Dzisiaj doszedłem do Tomaszowa, a jutro udaję się do Cielądza. Już wiem, że w piątek i sobotę będę w naszej kochanej stolicy.  Błogosławię was. Z Bogiem.


img class=”alignnone size-full wp-image-18728″ src=”https://zchrystusem.pl/wedruj/wp-content/uploads/2022/07/Krzyż-121.jpg” alt=”” width=”640″ height=”1388″ />

4 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

12.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani bardzo ładnie zostałem pożegnany w Tomaszowie. Dzisiaj miałem do pokonania 35 km i większość trasy szedłem przy S8. Podczas odpoczynku, patrzyłem na tych wszystkich ludzi w pędzących samochodach i rozmyślałem nad tym światowym wyścigiem szczurów, w którym większość z nas uczestniczy. Ludzie gonią za karierą, pieniędzmi, sławą, jakby życie tutaj miało trwać wiecznie. Przecież Jezus powiedział, że mamy troszczyć się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. Zapomnieliśmy, że wszystko jest łaską, że ten krótki czas tutaj, określi jak będzie, wyglądała nasza WIECZNOŚĆ! Nikt z nas nie wie, ile czasu spędzi na ziemi, 40 lat, 60. Skąd wiesz, że jutro się obudzisz ? Czy jesteś gotowy stanąć przed Bogiem? Czy żyjesz w stanie łaski uświęcającej ? Czy naprawdę, te kilka lat na tym „łez padole” znaczy coś, względem wieczności? Kochani starajmy się więcej „być” niż „mieć”, a świat będzie lepszy. Dziękuje, Anno za rozmowę przy kawie i za to, że starasz się być blisko Boga. Wyznaczony cel został osiągnięty i dotarłem do Cielądza. Proboszcz kupił mi kebaba i kazał czekać, ponieważ miał jakiś wyjazd i wróci o 21:00. Zjadłem i czekam, a jutro udaję się do miejscowości Osuchów. Błogosławie was. Z Bogiem!

5 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

13 lipca 2022

Króluj nam Chryste. Po pierwszym kilometrze musiałem się zatrzymać i zjeść co miałem w plecaku, ponieważ ruszyłem bez śniadania i po prostu nie miałem siły. Organizm odczuwa trudy pielgrzymki, ale pamiętam, że dobry Bóg nie da mi więcej, niż jestem w stanie znieść. Pamiętajcie o tym kochani, że z Bogiem jesteście w stanie pokonać wszystkie trudności. Dzisiaj dołączył do mnie Karol. Przyjechał 200km co dla mnie, jest mega świadectwem. Dużo rozmawialiśmy i poznałem trochę bardziej znaczenie słowa: pokora. Wielu ludzi mówi, że nie grzeszy, że nie mają problemów, że wszystko jest ok. Dzisiaj od Karola usłyszałem, że on ma problemy, że jak zgrzeszy, to się źle czuje, że nie jest święty. Karol chodzi w prawdzie, a to jest pokora. Poleciłem mu, aby zawierzył swoje życie Jezusowi przez Maryję, poprzez 33-dniowe rekolekcje, ponieważ Maryja jest formą Boga — „arką złoconą przez Ducha Świętego”, więc „ktokolwiek rzuci się do tej formy, którą Ona jest, i pozwala się w niej urabiać, otrzymuje wszystkie rysy Jezusa Chrystusa” — pisze św. Ludwik Maria Grignion de Montfor. Naszym zadaniem jest jak najbardziej upodobnić się do Chrystusa, a ukrycie się w Niepokalanym Sercu Maryi jest najlepszą drogą do Tego. Jak pisał błogosławiony Prymas Tysiąclecia: Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa – Ona jest po to, aby do Niego prowadzić. Dzisiaj TOTA TUA zaczyna oddanie33 i z całego serca zachęcam do udziału w nich. Dzisiaj nocuję na starej plebani, a moim łóżkiem jest ławka Mam w końcu prawdziwy pielgrzymkowy nocleg Jutro udaję się z miejscowości Osuchów do Nadarzyna. Błogosławię was. Z Bogiem !

1 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

14.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani, dotarłem do Nadarzyna. Jutro udaję się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Cały dzień był dość spokojny, mogłem skupić się na modlitwie. Staram modlić się cały czas, jednak nie odmawiam 40 różańców dziennie jak Ojciec Pio. Mam swój fundament modlitewny, który realizuję każdego dnia, a później staram się mieć Pana Boga zawsze przed oczami. Nie szukam Boga wysoko na niebie, ani nisko na ziemi. Idę ze świadomością, że jestem świątynią Boga, który siedzi na tronie mojego serca i dzięki temu cały czas napełniam się Jego obecnością. Jest takie powiedzenie: z kim przystajesz, takim się stajesz. Mając doświadczenie życia zamkniętego na Boże działanie i życia w Bożej obecności, zgadzam się w 100% z tym powiedzeniem. Duch Święty pokazuje mi moją nędzę i przypomina cały czas, że choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Jakże trudno jest kochać, szczególnie tych najbliższych. Uczmy się kochać miłością z krzyża, ponieważ z miłości będziemy sądzeni. Ja cały czas uczę się kochać i wiem, że jestem na poziomie przedszkola. Dzisiaj moja Boża rodzina znacznie się powiększyła, więc i osób do kochania przybyło Nockę spędzam u Jolanty i Mariusza. Błogosławie was. Z Bogiem !
2 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

15.07.2022

Króluj nam Chryste. Bardzo nie chciałem iść przez Warszawę w piątek, ze względu na trud tego dnia, jednak Bóg dodał sił, aż byłem w szoku, że tak łatwo pokonałem dzisiejszy dystans. 10 km przed Archikatedrą dołączył do mnie Marcin Kruszewski i towarzyszył mi do końca. Dzisiaj byłem u spowiedzi. Cały czas zachwycam się tym sakramentem pokuty i pojednania. Wystarczy pójść do konfesjonału, wyznać grzechy i znowu niebo stoi przed nami otworem. Pamiętajmy jednak, że jest 5 warunków dobrej spowiedzi!

Rachunek sumienia.
Żal za grzechy.
Mocne postanowienie poprawy.
Wyznanie grzechów.
Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

Wielkie jest miłosierdzie Boże i na prawdę trzeba się napracować, żeby nie być zbawionym.

Dzisiaj nocuję u Barbary, która pracuje w straży granicznej. Nie zrobiłem jej zdjęcia, ale zrobię jutro przy śniadaniu. Około 7 rano ruszam spod Archikatedry do Radzymina Błogosławię Was. Z Bogiem
3 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

16.07.2022

Króluj nam Chryste. Siostrzyczka Barbara przygotowała dzisiaj takie śniadanie, że i królowie by nim nie pogardzili. W pełni sił poszliśmy do Archikatedry i tam czekała na nas Barbara. Do Marek towarzyszyły mi dwie Barbary, czas minął nam na rozmowach i modlitwie:) Po drodze mijałem piękne kapliczki i krzyże, które ludzie stawiają przy swoich domach. Zastanawiam się, kto wyznaczał trasy dla map Google, w jednym zdjęciu dodałem 4 kilometry mojej ścieżki
😂.
Tak to jest jak się wybiera drogę na skróty. Do Sanktuarium św. Jana Pawła II dotarłem przed 15 i trafiłem na grupę pielgrzymów, którzy ukończyli swoją trasę i uczestniczyli we Mszy Świętej. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Po przyjęciu szkaplerza moja relacja z Bogiem bardzo się umocniła. Tych poniższych słów św. Jana Pawła II doświadczam cały czas.
Ten, kto przywdziewa Szkaplerz, zostaje wprowadzony do ziemi Karmelu, aby «spożywać jej owoce i jej zasoby» (por. Jr 2,7) oraz doświadczać słodkiej i macierzyńskiej obecności Maryi w codziennym trudzie, by wewnętrznie się przyoblekać w Jezusa Chrystusa i ukazywać Jego życie w samym sobie dla dobra Kościoła i całej ludzkości”.

W poniedziałek ruszam do Wyszkowa. Dziękuję za wasze wsparcie i modlitwę. Błogosławię was. Z Bogiem!>

Szkaplerz noś, na różańcu proś!

4 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

Litania do św. Andrzeja Boboli
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.

Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

17.07.2022

5 tajemnica chwalebna różańca za Polskę.

18.07.2022

Nad wro­giem daj nam zwy­cię­stwo, Maryjo, Matko Łaskawa!!!
Ruszam do Wyszkowa!
Błogosławionwgo dnia kochani.
1 tajemnica radosna różańca za Polskę.
Módlmy się za naszą Ojczyznę, abyśmy jej nie stracili !!!
Litania do św. Andrzeja Boboli
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj Darek, Mariusz i Radek towarzyszyli mi przez 17 km. Było trochę modlitwy, rozmowy i śmiechu. Miałem bardzo dobry humor, dzięki wspólnej drodze z braćmi. Niestety później sam sobie ten humor zepsułem, jak zacząłem czytać o ks. Andrzeju Dębskim i to już kolejny raz, ponieważ wszędzie pełno wiadomości. Szatan nie śpi i uderza w pasterzy w myśl zasady: uderz w pasterza, a rozpierzchną się owce. Nikogo nie zamierzam usprawiedliwiać. Święty Kościół Rzymsko-Katolicki nie potrzebuje takich pasterzy, siejących zgorszenie. Ja mam nadzieję, iż nie stanie się tak, że, jak sprawa przycichnie to ks. Andrzej, zostanie gdzieś przeniesiony i będzie tak, jakby nic się nie stało. Módlmy się kochani za naszych pasterzy, aby nas prowadzili do Chrystusa, a nie od Niego oddalali. Módlmy się, aby nie zostali dopuszczeni do święceń mężczyźni niepowołani do kapłaństwa. Smutno mi, gdy widzę jak bardzo grzech kapłana wpływa na obraz Kościoła. Módlmy się, czyńmy pokutę i pamiętajmy, że wszyscy odpowiemy przed Bogiem za swoje grzechy. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Panie Jezu Chryste, Synu Boży zmiłuj się nad nami grzesznymi.
Kochani jutro idę do Goworowa. Błogosławię was. Z Bogiem.
Gdy poprosiłem Boga o kapłana, który mi pomoże wyrwać się z sideł szatana, On dał mi ten filmik do wysłuchania. Około 1,5 roku później, odnalazłem Ks. Dominika i po jego słowach: „W imieniu Jezusa Chrystusa, uwalniam was od wszystkich zniewoleń i uzależnień” zostałem uwolniony, poszedłem do spowiedzi i zacząłem nowe życie. Kochani proszę posłuchajcie co mówi Dominik Chmielewski.

19.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj z Wyszkowa ruszyłem z doborowym towarzystwem. Grzegorz, Andrzej i Maria postanowili mi pomóc, za co z całego serca dziękuję. Po około 2,5h marszu Grzesiek musiał wracać do pracy, ale Maria i Andrzej towarzyszyli mi w sumie około 19 km. Dużo rozmawialiśmy, oczywiście o samych Bożych sprawach. Mariola miała przyjechać po Marię i Andrzeja i dalej miałem iść sam. Jednak dołączył do nas Mateusz z akademickiej wspólnoty Soli Deo Mariola przywiozła kawę i ciasto, więc mogliśmy chwilę odpocząć i się posilić. Dalej ruszyłem z Mateuszem, który towarzyszył mi do Goworowa. Ja poszedłem na parafię zapytać o nocleg, a Mateusz poszedł na pociąg. Proboszcz zmienia parafię i nie miał dla mnie zbyt wiele czasu. Wskazał mi oczywiście miejsce, gdzie mogę przenocować i dał 200 zł na zakup jedzenia. Jutro udaję się do miejscowości Brańszczyk. Błogosławię was. Z Bogiem.

2 tajemnica radosna różańca za Polskę.

20.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj po wyjściu z Goworowa, spotkałem Łukasza. Okazało się, że Łukasz pochodzi z miejscowości, do której idę i mieszkają tam jego rodzice. Później dostałem od niego wiadomość, że mam już gdzie spać Po przejściu 20 km, spotkałem Justynę i zaprosiła mnie do siebie na obiad. Justyna mieszkała 3 km dalej, więc szybko dotarłem. Odpocząłem, zjadłem i ruszyłem te ostatnie 10km do Brańszczyka. Mąż Justyny, postanowił przejść ze mną do końca wioski, a w międzyczasie dołączyły do nas dwie Magdaleny i chwilowa pomoc zakończyła się tak, że do Kościoła w Brańszczyku dotarła mała pielgrzymka. Teraz jestem u rodziny Szydlików. Jemy i rozmawiamy o sytuacji w naszym kraju. Jutro idę do parafii Świętej Trójcy w Sulejowie. Błogosławię was. Z Bogiem

3 tajemnica radosna różańca za Polskę.

 

21.07.2022

Króluj nam Chryste. Dzisiejszy dzień zaczął się dla mnie już wczoraj wieczorem. Przed snem wziąłem telefon, żeby sprawdzić trasę i okazało się, że muszę przeprawić się promem, którego już nie ma Postanowiłem się tym nie przejmować i poszedłem spać. Rano pojechaliśmy na Msze Świętą i akurat Ksiądz Proboszcz szedł do Kościoła. Okazało się, że kościelny Jan ma łódkę i po Mszy przepłynie ze mną na drugą stronę Bugu. Jan wyprowadził mnie do drogi i ruszyłem do Loretto, aby zawierzyć was wszystkich. Do Sulejowa dotarłem na 16 i nie poszedłem na parafię. Jasno czułem, że mam iść dalej i nie zważać na nic. Powiedziałem: Jezu nie wiem o co chodzi, ale ofiaruję Ci ten dodatkowy trud, rób z nim co chcesz. Idę do Stanisławowa, powinienem być tam około 21:30 i jak w jakiś cudowny sposób znajdę nocleg to tam zostaję, a jak nie to idę dalej do Mińska Mazowieckiego. Jak będzie trzeba to, będę szedł całą noc. Czuję, że Jezus potrzebuje dzisiaj tej ofiary i was proszę kochani, POKUTUJCIE!

4 tajemnica radosna różańca za Polskę.

22.07.2022

Króluj nam Chryste. Po dodaniu wczorajszego posta podjechał do mnie Paweł, którego spotkałem za Sulejowem. Z Pawłem znam się od dawna. Boża opatrzność tak chciała, żeśmy się spotkali. Dał mi wodę, czołówkę (już mogłem iść bezpiecznie w nocy)  i pojechał kupić mi obiad, kamizelkę i coś słodkiego do picia. Ja ruszyłem dalej i 4,5 km przed Stanisławowem przyjechał Paweł z obiadem, a za chwilę podjechała Ula z synem i sprawa mojej dodatkowej drogi się wyjaśniła. 8-letni syn Uli nie chciał się modlić, bo mówił, że nie wie, czy Bóg istnieje. Ula powiedziała mu, żeby prosił Boga o znak. No i wyprosił. Ja byłem jego znakiem. Powiem wam, że warto było przejść te nadmiarowe 20 km, żeby być Bożym znakiem dla młodego człowieka Oczywiście miałem gdzie spać. Noclegiem zajął się Mateusz, który zadzwonił do rodziny z Mińska i Oni przyjechali po mnie Teraz jestem w Rudnie i dzisiaj też wiele dobrego mnie spotkało. Rodzina Kuryło pomagała mi nieść krzyż, później pomogli Rafał i Gabrysia. Wszystkim bardzo dziękuję, jesteście kochani. Jutro udaję się w stronę Garwolina. Błogosławię was. Z Bogiem

5 tajemnica radosna różańca za Polskę.

23.07.2022

Króluj nam Chryste. Pani Danuta zrobiła pyszne śniadanie, które wyjątkowo mi smakowało po wczorajszym ciężkim dniu. Dzisiaj spotkało mnie tyle dobrego, że trudno wszystko opisać i niestety nie zrobiłem dużo zdjęć. Po prostu zapominam. Piotr przyjechał z rodziną i chwilę mi pomógł nieść krzyż. Siostrzyczka dała mi pyszną swojską kiełbasę. Michał dołączył kilka kilometrów przed Miętnem. Zrobiliśmy sobie przerwę i dojechali do nas Michał i Patrycja. Dostałem obiad, picie i coś słodkiego. W Miętnem wstąpiliśmy z Michałem na kawę do brata Jarka, którego nie było, ale zaopiekowała się nami jego mama i jeszcze pomogła nieść krzyż. Na 5 km przed Górkami dołączyła do mnie siostrzyczka (niestety zapomniałem imienia ) i towarzyszyła mi do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskie, gdzie nocuję. Jutro jest niedziela, ale muszę iść dalej i udaję się do miejscowości Świerże Górne. Cieszę się, że jest tak dużo dobrych ludzi w naszej Ojczyźnie. Bogu niech będą dzięki za was wszystkich. Błogosławię was. Śpijcie dobrze. Z Bogiem

1 tajemnica światła różańca za Polskę.

24.07.2022

Króluj nam Chryste. O 6:40 Ksiądz Antoni wyprowadził nas spod Sanktuarium. Ruszyliśmy w trójkę do Łaskarzewa na Mszę Świętą. Po 5 km Edyta musiała wracać, a ja z Jarkiem dotarliśmy na 8.22 na miejsce. Msza była o 9, więc mogłem w spokoju się pomodlić. Po Mszy ruszyliśmy dalej małą pielgrzymką, którą stworzyła wspólnota Męki Pana Jezusa i Wojownicy Maryi. Po kilku kilometrach zostałem z Jarkiem. Na postoju wypiliśmy kawę, zjedliśmy ciasto i rosół, przywiezione przez Basię. Później rodzina Kołysków przywiozła nam zupę i akurat znowu Basia przyjechała z drugim daniem Do promu dotarłem z Jarkiem i Basią. Ja przepłynąłem, a Oni wrócili do siebie. Miałem skończyć w miejscowości Świerże Górne, ale postanowiłem, że idę do Kozienic. W Świerżu pod Kościołem dołączył Konrad, a w Kozienicach spotkałem Małgosię, która zaprosiłam mnie na nocleg. Dużo dobrego się dzisiaj wydarzyło Jutro idę do Zwolenia. Błogosławię Was. Z Bogiem !

Choćby Tobą Chryste Panie
Pogardziły obce ludy
To na polskim zawsze łanie
Chłop Ci skłoni się jak wprzódy.
Chłop postawi Bożą mękę
U wrót wioski na rozstaju
Byś wyciągnął Jezu rękę
I włodarzył w naszym kraju.
W Polskim domu wisieć będzie
Częstochowska zawsze macierz
W Polskiej szkole dziś i zawsze
Mówić będziemy Polski pacierz.
A w Niedzielę Twe świątynie
Lud wypełni w każdej porze
I z serc naszych pieśń popłynie
Święty, Święty, Święty Boże !
2 tajemnica światła różańca za Polskę.

25.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani wyrysowałem literę M z Cudownego Medalika, jeszcze belka i krzyż. W każdym skrajnym punkcie ma stanąć kapliczka z figurą Matki Bożej, czyli 12 kapliczek. Kolejnych 12 kapliczek z podstawą w kształcie gwiazdy stworzą 12 gwiazd. Bez waszej pomocy to się nie uda, dlatego proszę was o wsparcie tego Bożego dzieła. Kochani pomóżcie mi nałożyć Cudowny Medalik na Polskę, aby morze łask zalało nasz kraj. Kochany bracie/ siostro wpłać na to dzieło 30 zł, jak możesz to wpłać więcej, a jak nie to mniej, ale pomóż przez to dzieło przemienić nasz kraj. Pomóc można pod tym linkiem.
„Cudowny Medalik na Polsce | zrzutka.pl” https://zrzutka.pl/cudowny-medalik-na-polsce
Teraz jestem w domu. W czwartek zaczynam rysować duchowy ślad belki na której stoi krzyż.
3 tajemnica światła różańca za Polskę.

26.07.2022
4 tajemnica światła różańca za Polskę, przy kapliczce, których 24 sztuki stworzą Cudowny Medalik.

27.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani jesteście wspaniali na https://zrzutka.pl/cudowny-medalik-na-polsce jest już ponad 53000 zł . W tym filmiku wyjaśniam, dlaczego kapliczka jest taka i co jeszcze trzeba zrobić. Was proszę o wsparcie w zrealizowaniu tego Bożego dzieła wpłatą na zrzutke lub bezpośrednio na konto fundacji i proszę o modlitwę za Polskę, aby była posłuszna woli Bożej. Jutro zaczynam kreślić belkę. Ruszam z miejscowości Sadowne i udaję się znowu do Wyszkowa.
Fundacja Królestwo Boże
Numer rachunku
87 1600 1462 1747 1488 5000 0001
Tytuł: Darowizna na cele statutowe

28.07.2022

Króluj nam Chryste. Kochani dzisiaj zacząłem rysować duchowy ślad belki na, której stoi krzyż i już wiem, że w przyszłą sobotę belka będzie skończona. Jak widzicie, dzisiaj miałem wspaniałych pomocników. Sprawdzili ciężar i stwierdzili, że krzyż nie jest taki ciężki Sam Jezus powiedział, że ….. <jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie>Kochani dobrze, żebyśmy się wszyscy stali jak dzieci Jutro ruszam do Pułtuska. U mnie oczywiście wszystko dobrze Mam gdzie spać, mam co jeść,a was kochani proszę, szczególnie o to, abyście codziennie modlili się za Polskę, aby była posłuszna woli Bożej. Błogosławię was. Z Bogiem!
Fundacja Królestwo Boże
Numer rachunku
87 1600 1462 1747 1488 5000 0001
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
Niech będzie uwielbiony Bóg Ojciec wszystkich nas!
Serdecznie zapraszam na szczególną nowennę do Boga Ojca. Rozpoczniemy w piątek, 29 lipca, we wspomnienie Świętych Marty, Marii i Łazarza, a zakończmy w sobotę, 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego, kiedy słyszymy słowa Boga Ojca: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”.
Nowenna ta jest przygotowaniem do Festiwalu Abba Pater, który co roku odbywa się w Kaliszu, ale jest kierowana do wszystkich Bożych Dzieci, które pragną poznawać Miłość swojego Ojca.
Każdego dnia będziemy wsłuchiwać się w słowa Boga Ojca, które kieruje do nas przez s. Eugenię Ravasio (orędzie to zostało zbadane i potwierdzone przez Kościół), a następnie będziemy odpowiadać naszemu kochającemu Ojcu swoją modlitwą i śpiewaną, przez Jakuba Tomalaka wraz z zespołem Abba Pater Music, dziesiątką Różańca do Boga Ojca.
Premiera każdego dnia o godz. 9:00 na kanale Karmel i Ty.
Zaproszenie do wspólnej modlitwy i na Festiwal Abba Pater – w czwartek, 28 lipca, także o godz. 9:00.
„Teraz nadeszła Moja godzina. Czekam na was wszystkich, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. To dzieło powinno być pierwsze ze wszystkich, a tymczasem– z powodu lęku, jaki szatan podsunął człowiekowi – dopiero w tym czasie się dokona. Oby nie została zmarnowano okazja zwrócenia uwagi dzieci na Ojca, który przychodzi, by czynić im dobro w tym życiu i przygotować im wiekuistą szczęśliwość.
Widzicie, o ludzie, że od całej wieczności miałem tylko jedno pragnienie: dać się poznać ludziom, pozwolić się umiłować. Czas nagli. Chciałbym, żeby człowiek dowiedział się jak najprędzej, że kocham go i doznaję największej radości, przebywając z nim i rozmawiając jak Ojciec ze swymi dziećmi” („Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci”, s. Eugenia Ravasio).
Błogosławię, by Miłość Boga Ojca rozlewa się w Twoim życiu, dotykając także Twoich Bliskich i tych, których spotykasz każdego dnia +
o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego (Piskorz) OCD.
1 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

29.07.2022
Króluj nam Chryste. Z Wyszkowa ruszyła ośmioosobowa pielgrzymka i do Pułtuska również dotarło 8 osób. Trasa minęła nam na modlitwie i rozmowach, dużo dzisiaj odmówiliśmy różańców za Polskę. Po dotarciu na miejsce byłem tak padnięty, że musiałem uciąć sobie drzemkę, która potrwała 2 godziny O 20 pojechaliśmy na nabożeństwo do Sanktuarium św. Rocha, gdzie zostałem wspaniale przyjęty przez Ks. Proboszcza. Dziękuje Wojownikom Maryi i Jerychu św. Rocha za pomoc i wspaniałe przyjęcie mnie u siebie Noc spędzam u rodziny Kopeć, a jutro idę do Nowego Miasta przed Płońskiem
Fundacja Królestwo Boże
Numer rachunku
87 1600 1462 1747 1488 5000 0001
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
2 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

30.07.2022

Króluj nam Chryste. Bóg jest najwspanialszym reżyserem, wystarczy nie mieszać w Jego planach. Siostrzyczki z Jerycha św. Rocha wyprowadziły mnie z Pułtuska. Po 2h nieustannego marszu pokonałem 10 km i musiałem nieco odpocząć. Dosłownie Po minucie przyjechała Ewelina z dziećmi, przywiozła kawę i po skończonej przerwie, wspólnie pokonaliśmy 5 km. Niestety małe skarby nie miały już siły iść dalej i musieliśmy się rozstać. Później dołączyli bracia z Wyszkowa/Brańszczyka i szli ze mną do Nowego Miasta. Udało im się załatwić mi nocleg u brata Sławomira (cudem ten nocleg załatwili), najpierw podjęli próbę na parafii, ale ks. Proboszcz stwierdził, że nie ma miejsca na plebanii ( ostatnie zdjęcie ). Rano po Mszy spotkałem Kapłana, który zapytał, jak może pomóc, a 35 km dalej też jest Kapłan, który potrzebuje naszej modlitwy. Jutro udaję się do miejscowości Skołatowo za Płońskiem. Błogosławię was. Z Bogiem.

3 tajemnica bolesna różańca za Polskę.

31.07.2022

Króluj nam Chryste. Dzisiaj cały dzień padał deszcz. W drodze do pracy zatrzymał się Piotr, aby choć trochę mi pomóc. Maria i Małgorzata przywiozły mi kawę i też pomogły nieść krzyż. Śpieszyłem się dzisiaj na Mszę o 11:30 do Kościoła pw. Św. Michała Archanioła i udało mi się dotrzeć na czas. Po Mszy zjadłem obiad z ks. Michałem i klerykiem Sebastianem. Pod Kościołem czekała Sylwia i dwóch Krzysztofów. Postanowili mi towarzyszyć do Skołatowa. Po paru kilometrach dołączyli Mirka i Jacek, później Olga i Mariusz, aż w końcu do Skołatowa doszliśmy w 13 osób Było wspaniale i bardzo dziękuję za waszą drogę pomimo pogody. Dużo mnie dzisiaj dobrego spotkało. Dostałem wspaniały biało-czerwony różaniec. Nocuję w Sokolnikach Nowych, gdzie dobra dusza przyjęła mnie na nocleg. Jutro ruszam z Skołatowa do Bielska (nad Płockiem). Błogosławię was. Z Bogiem

4 tajemnica bolesna różańca za Polskę.