Browsed by
Kategoria: Kwadransik ze słowem II – Marcin Zieliński

Kwadransik ze Słowem #385 – Tak pozbędziesz się grzechu

Kwadransik ze Słowem #385 – Tak pozbędziesz się grzechu

Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z grzechem. Co zrobić, żeby grzechy z którymi walczymy, może wiele lat, już nigdy się nie przydarzyły?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Ef 5, 8-14

Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]! O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi:Zbudź się, o śpiący,i powstań z martwych,a zajaśnieje ci Chrystus.

Kwadransik ze Słowem #384 – Jak doświadczać mocy Bożej?

Kwadransik ze Słowem #384 – Jak doświadczać mocy Bożej?

Posłuchaj o pewnej zasadzie w życiu duchowym, która pozwoli Ci na oglądanie wielkich dzieł Bożych! Co to takiego?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 20, 17-28

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Odpowiedzieli Mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Kwadransik ze Słowem #383 – Pułapka na Wielki Post

Kwadransik ze Słowem #383 – Pułapka na Wielki Post

Wielki Post to wiele okazji do nawrócenia, ale też miejsce możliwych pułapek. Co mam na myśli? Więcej w odcinku 🙂

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 17, 2-8

Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Kwadransik ze Słowem #382 – Przyjmiesz łaskę w całości?

Kwadransik ze Słowem #382 – Przyjmiesz łaskę w całości?

Czy zastanawiałeś się co zrobisz, jeśli Bóg w pełni odpowie na Twoją modlitwę? Na rzeczy, o które wołałeś już od bardzo dawna?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 11, 29-32

A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.

Kwadransik ze Słowem #381 – Po pierwsze – kochaj!

Kwadransik ze Słowem #381 – Po pierwsze – kochaj!

W Wielkim Poście i w każdym dniu chodzi tylko o jedno… żeby kochać! Więcej o tej myśli w dzisiejszym odcinku

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Rz 12, 9-19

Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych! Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go.

 

Kwadransik ze Słowem #380 – Mały Wielki Post

Kwadransik ze Słowem #380 – Mały Wielki Post

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, ale to od Twojej i mojej decyzji zależy czy będzie on Wielki czy mały. A co jeśli w Wielkim Poście nie chodzi o wielkie rzeczy?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Mt 6, 1

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

* Jl 2, 13-18

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny,nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Kto wie? Może znów pożałujei pozostawi po sobie błogosławieństwo [plonów] na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynnądla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg,zarządźcie święty post,ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci,i ssących piersi!Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnatya oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płacząkapłani, słudzy Pańscy!Niech mówią: Przepuść, Panie, ludowi Twojemui nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami:Gdzież jest ich Bóg? I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.

Kwadransik ze Słowem #379 – Miłość zmienia wszystko!

Kwadransik ze Słowem #379 – Miłość zmienia wszystko!

Miłość zmienia wszystko! W dzisiejszym odcinku o Bogu, który jest Bogiem miłości!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Kpł 19, 17-18

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

* Mt 5, 38-48

Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Kwadransik ze Słowem #378 – Boża mądrość

Kwadransik ze Słowem #378 – Boża mądrość

W niedzielnym Kwadransiku ze Słowem trochę na temat mądrości Bożej, która różni się od mądrości ludzkiej. Co mam na myśli? Zapraszam do oglądania!

 Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Kor 2, 6-10

A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czegoani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Kwadransik ze Słowem #377 – Wiara oparta na mocy Bożej

Kwadransik ze Słowem #377 – Wiara oparta na mocy Bożej

A Ty na czym opierasz swoją wiarę? Serdecznie zapraszam Cię na kolejny Kwadransik ze Słowem!  

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Kor 2, 1-5

Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

 

Kwadransik ze Słowem #376 – Czyją obecność niesiesz?

Kwadransik ze Słowem #376 – Czyją obecność niesiesz?

Fakt, że tam gdzie jeżdżę i posługuję, a Pan Bóg zmienia ludzkie życia to coś, co fascynuje mnie najbardziej. Posłuchaj dzisiaj o tym, że każdy z nas, który wierzy niesie niezwykłą obecność Boga. Tak – myślę tutaj o Tobie, bądź taką osobą!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 2 Kor 2, 14-17

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach ożywiający – na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.

* 2 Kor 4, 7

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.

Kwadransik ze Słowem #375 – Wielu z nas dziś cierpi

Kwadransik ze Słowem #375 – Wielu z nas dziś cierpi

Posłuchajcie, co dzieje się w życiu ludzi, którzy naprawdę wyznają wiarę wśród prześladowań – wielu z nas dziś cierpi.

Nowy światowy indeks prześladowań 2023 r. znajdziesz na www.opendoors.pl

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Hbr 13, 1-8

Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię. Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się,bo cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.

Kwadransik ze Słowem #374 – Modlimy się o jedność!

Kwadransik ze Słowem #374 – Modlimy się o jedność!

Niedziela Słowa Bożego i tydzień, w którym modlimy się o jedność chrześcijan to zdecydowanie odpowiedni czas, aby zgłębić Słowo Boże w dzisiejszym Kwadransiku ze Słowem.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* 1 Kor 1, 11-13

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

* 1 Kor 1, 17

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Kwadransik ze Słowem #373 – Dobra Nowina na złe czasy

Kwadransik ze Słowem #373 – Dobra Nowina na złe czasy

Bóg przez Proroka Izajasza zapowiadał niezwykle dzieła i cuda, aby serca ludzi zbliżyły się do Niego. Dziś często w trudnych okolicznościach naszego życia i w wielu miejscach na świecie, gdzie widzimy tylko zło – Ewangelia nigdy nie przestała być żywa i pełna mocy.

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Iz 29, 13-14

Wyrzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, dlatego właśnie Ja ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem: zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie.

Kwadransik ze Słowem #372 – Tak zaczynają się cuda

Kwadransik ze Słowem #372 – Tak zaczynają się cuda

W dzisiejszym odcinku posłuchaj o tym, jak zaczynają się cuda! W jaki sposób dochodzi do cudu? Jak to działo się kiedyś w Ewangelii i jak powinny dziać się dzisiaj w naszej codzienności?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Łk 5, 1-11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Kwadransik ze Słowem #371 – Kiedy Bóg przejmuje kontrolę

Kwadransik ze Słowem #371 – Kiedy Bóg przejmuje kontrolę

Jeśli głosisz i żyjesz Słowem Bożym – Bóg przejmuje kontrole. Posłuchaj o moich szalonych momentach z wylotu na Mauritius, z ostatnich dwóch dni!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Dz 8, 25-36 K

iedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta – powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu! – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział: Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma:Prowadzą Go jak owcę na rzeź,i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą,tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności.Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? – zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego [tekstu] Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: Oto woda – powiedział dworzanin – cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?

Kwadransik ze Słowem #370 – Czy to już grzech?

Kwadransik ze Słowem #370 – Czy to już grzech?

Towarzysząc ludziom w ich wzroście duchowym, często słyszę pytania – czy to już jest grzech? Czy jeszcze nie? Czy jak zrobię to i to – zgrzeszę czy nie?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Rz 14, 13-23

Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste. Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa! Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.

Kwadransik ze Słowem #369 – A gdyby tak w Nowym Roku…?

Kwadransik ze Słowem #369 – A gdyby tak w Nowym Roku…?

Nasze życie może być dużo piękniejsze i prostsze, jeśli w ten Nowy Rok wejdziemy z dystansem do tego, co mówią i myślą inni. Więcej w dzisiejszym odcinku!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Mt 10, 24-33

Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Kwadransik ze Słowem #368 – Światło przyszło na świat!

Kwadransik ze Słowem #368 – Światło przyszło na świat!

Światło tego świata – Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia, by rozproszyć wszelkie mroki i ciemności. W tym wyjątkowym czasie Świąt Bożego Narodzenia zapraszam Was na świąteczny Kwadransik!

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

* Iz 9, 1-5

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Bo każdy but pieszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią, pójdą na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem Dziecię nam się narodziło,Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

*Tt 2, 11-14

Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Kwadransik ze Słowem #367 – Sposób na najlepsze święta!

Kwadransik ze Słowem #367 – Sposób na najlepsze święta!

Jesteśmy w czasie przygotowań do Świąt. Zapewne sprzątamy, gotujemy, ale jakie 3 składniki pozwolą, aby te Święta były najlepsze?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

Iz 55, 1-3

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzyi bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?I waszą pracę – na to, co nie nasyci?Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmakii dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.

Kwadransik ze Słowem #366 – Daj się prowadzić Duchowi Świętemu

Kwadransik ze Słowem #366 – Daj się prowadzić Duchowi Świętemu

Jak dać się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy Adwent pozwala Ci odkryć nowe rzeczy?

Fragment Biblii rozważany w odcinku:

*Mt 1, 18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.